Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

5. Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol mena d'entitat

Normativa: Arts. 15 i 16 Llei Impost Patrimoni

Tenen tal consideració les accions i participacions en el capital social o fons propis d'entitats jurídiques, Societats i Fons d'Inversió.

Estos valors, a excepció de les accions i participacions en les Institucions d'Inversió  Col·lectiva, poden resultar exempts de l'Impost si el titular dels mateixos complix els requisits  establits a este efecte i que es comenten en l'apartat relatiu a les  exempcions  en el Capítol 2 d'este manual. Resulten o no exempts, estos valors han d'incloure's en l'apartat que corresponguen de la  declaració, valorant-se d'acord amb les regles següents:

Recorde: el concepte de “mercats organitzats” a què es referix l'article 15 de la Llei 19/1991 és més ampli que el de mercat secundari oficial o mercat regulat i inclou els denominats "sistemes multilaterals de negociació" com és  el Mercat Alternatiu Borsari.

A. Accions i participacions en el capital social o al fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), negociades en mercats organitzats

Les accions i participacions en el capital social o al fons patrimonial de les Institucions  d'Inversió Col·lectiva negociades en mercats organitzats  han de computar-se pel  seu valor de liquidació a la data de merite de l'Impost  (31 de desembre), valorant els  actius inclosos en el balanç d'acord amb les normes que es recullen en la seua legislació  específica i sent deduïbles les obligacions per a amb tercers.

Per a facilitar la correcta aplicació d'esta regla de valoració, les entitats estan obligades a  subministrar als seus socis, associats o partícips un certificat en el que conste la valoració de  les seues respectives accions i participacions.

B. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats

Les accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol  entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats es computaran pel seu valor de negociació mitja durant el quart trimestre de cada any.

A estos efectes, la relació de valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de  negociació mitjà corresponent al quart trimestre de 2022, a l'efecte de la declaració de  l' impost sobre el patrimoni de l'any 2022 i de la declaració informativa anual sobre  valors, assegurances i rendes es recull en l'Ordre HFP/188/2023, de 27 de febrer  (BOE de 28 de febrer).

Important:  quan es tracti de subscripció de noves accions no admeses encara a  cotització oficial, emeses per entitats jurídiques que cotitzen en mercats organitzats,  es prendrà com a valor d'estes accions el de l'última negociació dels títols antics  dins del període de subscripció.

En els supòsits d'ampliacions de capital pendents de desemborse, la valoració de les accions es farà d'acord amb les normes anteriors, com si estigueren totalment desemborsades, incloent la part pendent de desemborse com deute del subjecte passiu.

C. Accions i participacions en el capital social o al fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), no negociades en mercats organitzats

La valoració de les accions i participacions en el capital social o al fons patrimonial  d'Institucions d'Inversió Col·lectiva no negociades en mercats organitzats  s'efectuarà  pel valor de liquidació dels mateixos en la data de la meritació de l'Impost, valorant els  actius inclosos en el balanç d'acord amb les normes que es recullen en la seua legislació  específica i sent deduïbles les obligacions per a amb tercers.

Per a facilitar la correcta aplicació d'esta regla de valoració, les entitats estan obligades a  subministrar als seus socis, associats o partícips, un certificat en el que conste la valoració de  les seues respectives accions i participacions.

D. Acciones i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques no negociades en mercats organitzats, incloses les participacions en el capital social de Cooperatives

 • Participacions en el capital social de Cooperatives.

  La valoració de les participacions dels socis o associats en el capital social de les cooperatives  es determinarà en funció de  l' import total de les aportacions socials desemborsades,  obligatòries o voluntàries, resultant de l'últim balanç aprovat,  amb deducció, si escau,  de les pèrdues socials no reintegrades.

 • Participacions en el capital social d'unes altres entitats.

  La valoració de les citades accions i participacions, s'efectuarà segons  el valor teòric  resultant de l'últim balanç aprovat, sempre que este, bé de manera obligatòria o  voluntària, haja sigut sotmés a revisió i verificació i  l'informe d'auditoria resultara  favorable.

  En cas que el balanç no haja sigut degudament auditat  o l'informe d'auditoria  no resultara favorable, la valoració es realitzarà pel major valor dels tres següents:

  1. Valor nominal.

  2. Valor teòric resultant de l'últim balanç aprovat.

   Les Sentencies del Tribunal Suprem de 12 de febrer i 14 de febrer de 2013, en atenció a un criteri "favorable al millor acostament a la realitat econòmica de la base imposable del tribut” interpreten que ha de prendre's com punt de referència el balanç aprovat dins del termini legal per a la presentació de l'autoliquidació per l'Impost, de manera que “si en esta data està aprovat l'exercici que es liquida, encara que açò haja passat amb posterioritat a la data de la meritació, haurà de ser tanmateix el tingut en compte”.

  3. Valor resultant de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels beneficis de l' entitat en els tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l'Impost  (31 de desembre). Dins dels beneficis es computaran els dividends distribuïts  i les assignacions a reserves, excloses les de regularització o d'actualització de balanços.

   Per al càlcul d'esta capitalització pot utilitzar-se la següent fórmula:

   Valor = [(B 1 + B 2 + B 3 ) ÷ 3] x (100 ÷ 20)

   On: B 1, B 2  i B 3  són els beneficis de cadascun dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de merite de l'Impost.

Per a la correcta aplicació d'estes regles de valoració, les entitats estan obligades a subministrar  als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seues  respectives accions i participacions.