Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Deduccions i bonificacions autonòmiques

Normativa: Art. 47 Llei 22/2009

D'acord amb l'article 47 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el  sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comuna i Ciutats amb  Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, en l'impost sobre el patrimoni , les comunitats autònomes podran assumir competències normatives sobre  deduccions i bonificacions de la quota. 

Les deduccions i bonificacions aprovades per les comunitats autònomes resultaran, si més no  , compatibles amb les deduccions i bonificacions establides en la normativa  estatal reguladora de l'impost sobre el patrimoni i no podran suposar una modificació de  les mateixes. 

Estes deduccions i bonificacions autonòmiques s'aplicaran amb posterioritat a les regulades  per la normativa de l'Estat.

Per a 2022  les deduccions i bonificacions aprovades per les comunitats autònomes són  les següents:

  1. Deduccions autonòmiques
  2. Bonificacions autonòmiques