Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per l'afectació a activitats econòmiques d'immobles en centres històrics

Normativa: Art. 13  ter.Quatre Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  1. Que entre els béns o  drets de contingut econòmic computats per a la determinació  de la base imposable s'incloguen béns immobles  situats en algun dels centres  històrics  determinats en l'annex de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG de 13 de març) .

    Vegeu l'Ordre d'1 de març de 2018, per la qual es determinen els centres històrics a l'efecte d'estes deduccions (DOG de 13 de març).

  2. Que estos béns immobles estiguen afectes a una activitat econòmica almenys durant la mitat de l'any natural corresponent a la meritació.

Quantia de la deducció

El 100 per 100  de la part de la quota que proporcionalment corresponga a estos béns.

Incompatibilitat

Esta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les  exempcions de l'article 4  de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, encara que esta exempció  siga parcial.

Justificació documental

La pertinença del bé immoble a un centre històric s'acreditarà, d'acord amb el que estableix l'article únic.2 de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG de 13 de març), mitjançant certificat emés per l' ajuntament corresponent de què el bé immoble es troba situat dins de la delimitació fixada en l'annex de la citada Ordre d'1 de març de 2018.