Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per l'afectació de terrenys rústics a una explotació agrària i arrendament rústic

Normativa: Art. 13 ter.Tres Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  1. Explotació agrària

    • Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable s'incloguen  terrenys rústics afectes a una explotació agrària.

    • L' explotació agrària  haurà d'estar inscrita en el Registre d'Explotacions Agràries de Galícia.

  2. Arrendament rústic

    També tindran dret a esta deducció aquells contribuents que cedisquen en  arrendament els terrenys rústics  de la mateixa manera període temporal, d'acord amb les condicions establides en la Llei 49/2003, de 26 de novembre, d'arrendaments rústics.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de la part de la quota  que proporcionalment corresponga als esmentats  béns o drets sempre que estiguen afectes a l'explotació agrària almenys  durant la mitat de l'any natural corresponent a la meritació.

Incompatibilitat

Esta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de  les  exempcions de l'article 4  de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, encara que esta exempció  siga parcial.