Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per incorporació de béns i drets als intruments de mobilització o recuperació de les terres agràries de Galícia.

Normativa: Art. 13 ter.Sis Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable s'incloguen béns incorporats a polígons agroforestals, projectes d'aldees model o agrupacions de gestió conjunta prevists en la Llei 11/2021, de 14 de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia.

  • Que estos béns i drets estiguen inscrits en els registres que resulten d'aplicació, conforme al que preveu la Llei de recuperació de la terra agrària de Galícia.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment corresponga a estos béns o drets, sempre que esta adscripció es mantinga durant un termini de, com a mínim, cinc anys.

Incompatibilitat

Esta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, encara que esta exempció siga parcial.