Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per inversió en empreses agràries

Normativa: Art. 13 ter.Dos Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable siguen:

  1. Participacions en el capital social de:

   1a Societats de foment forestal regulades en la Llei 7/2012, de 28 de juny, de muntes de Galícia.

   2a Entitats agràries, cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra que tinguen per objecte exclusiva activitats agràries.

   3r Les entitats que tinguen per objecte la mobilització o recuperació de les terres agràries de Galícia, a l'empara dels intruments prevists en la Llei 11/2021, de 14, de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia.

  2. Préstecs realitzats a favor de les mateixes entitats citades en la lletra a) anterior, així com garanties que el contribuent constituïsca personalment a favor d'estes entitats.

  3. Participacions dels socis capitalistes en comptes en participació constituïdes per al desenvolupament d'activitats agràries i en les que el partícip gestor siga alguna de les entitats citades en la lletra a) anterior.

 • Les inversions a les que siga aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en la qual ha d'especificar-se la identitat dels contribuents que pretenguen aplicar esta deducció i l'import de l'operació respectiva.

 • Les inversions realitzades han de mantindre's en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de cinc anys, computat a partir de l'endemà de la data en què es formalitze l'operació en escriptura pública. En el cas d'operacions de finançament, el termini de venciment haurà de ser superior o igual a cinc anys, sense que es puga amortitzar una quantitat superior al 20 % anual de l'import del principal. Durant aquell mateix termini de cinc anys han de mantindre's les garanties constituïdes.

Quantia de la deducció

 • El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment corresponga als esmentats béns o drets.

 • En el cas de participacions en el capital social d'entitats [apartat a) dels béns o drets de contingut econòmic que s'indiquen en l'apartat anterior], la deducció només s'aplicarà al valor d'estes, determinat segons les regles d'este Impost, en la part que corresponga a la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat agrària, disminuïts en l'import dels deutes derivades de la mateixa, i el valor del patrimoni net de l'entitat. Per a determinar esta proporció es prendrà el valor que es deduïsca de la comptabilitat, sempre que esta reflectisca fidelment la veritable situació patrimonial de l'entitat.

 • En el cas de préstecs o participacions en comptes en participació [apartats b) i c) dels béns o drets de contingut econòmic que s'indiquen en l'apartat anterior], la deducció només s'aplicarà a l'import que finance l'activitat agrària de l'entitat, entenent-se que financen esta activitat en la part que resulte d'aplicar a la seua quantia total la proporció determinada conforme al que preveu el paràgraf anterior.

Incompatibilitat

Esta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, encara que esta exempció siga parcial.

Així mateix esta deducció és incompatible amb la deducció "Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació"