Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per la participació en els fons propis d'entitats que exploten béns immobles en centres històrics

Normativa: Art. 13 ter.Cinc Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que entre els béns o  drets de contingut econòmic computats per a la determinació  de la base imposable s'incloguen participacions en els fons propis d'entitats en  actiu del qual es troben béns immobles  situats en algun dels centres històrics  determinats en l'annex de l'Ordre d'1 de març de 2018.

    Vegeu l'Ordre d'1 de març de 2018, per la qual es determinen els centres històrics a l'efecte d'estes deduccions (DOG de 13 de març). 

  • Que estos béns immobles estiguen afectes a una activitat econòmica almenys durant  la mitat de l'any natural corresponent a la meritació.

Quantia de la deducció

  • El 100 per 100  de la part de la quota que proporcionalment corresponga a estes participacions.

  • La deducció només assolirà al valor de les participacions, determinat segons les regles d'este Impost, en la part que corresponga a la proporció existent entre estos béns immobles, minorats en l'import dels deutes destinades a finançar-los, i el valor del patrimoni net de l'entitat.

    Per a determinar esta proporció es prendrà el valor que es deduïsca de la comptabilitat, sempre que esta reflectisca fidelment la veritable situació patrimonial de la societat.

Incompatibilitat

Esta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les  exempcions de l'article 4  de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, encara que esta exempció  siga parcial.

Així mateix esta deducció és incompatible amb la deducció "Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació" 

Justificació documental

La pertinença del bé immoble a un centre històric s'acreditarà, d'acord amb el que estableix l'article  únic.2 de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG de 13 de març), mitjançant  certificat emés per l'ajuntament corresponent de què el bé immoble es troba  situat dins de la delimitació fixada en l'annex de la citada Ordre d'1 de març de 2018.