Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per aportacions a projectes d'excepcional interés públic regional

Normativa: Art. 13 bis Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'aportació siga en diners.

 • Que l'aportació es destine a projectes d'excepcional interés públic regional.

  A estos efectes el Consell de Govern de la Regió de Múrcia determinarà els projectes que seran considerats d'excepcional interés públic regional a l'efecte d'aquesta deducció, així com la durada dels citats projectes i les línies bàsiques de les actuacions que donen dret a aquesta deducció.

 • Que l'aportació es realitze durant l'any posterior a la data de merite de l'Impost als citats projectes.

  No existix coincidència entre el període impositiu en el que s'ha d'aplicar la deducció i en el que es realitza l'aportació que dóna dret a la mateixa. Els contribuents interessats en participar en els projectes d'excepcional interés públic regional realitzaran les aportacions en l'exercici en el que s'aprove pel Consell de Govern el projecte, en les condicions que es determinen pel mateix.

  En la declaració de l'Impost d'aquell exercici, de la qual presentació es du a terme en l'exercici posterior, es podrà aplicar la deducció autonòmica en la quota de l'Impost, si el projecte s'ha aprovat i les aportacions s'han realitzat abans de la finalització del termini de presentació (generalment fins 30 de juny).

  En cas que l'aprovació del projecte i l'aportació es produïsca amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de la declaració de l'Impost, és a dir, durant el segon semestre de l'exercici, el contribuent podrà sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació presentada, a l'empara del que disposa l'article 120.3 de la Llei general tributària, aplicant per tant la deducció en la quota.

 • Per a l'aplicació del benefici fiscal s'exigirà l'acreditació de les aportacions deduïbles, que es justificaran mitjançant certificació expedida per l'entitat beneficiària

Important: esta deducció s'aplicarà amb posterioritat a les deduccions i bonificacions regulades per la normativa de l'Estat.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de l'import en diners destinat durant l'any posterior a la data de merite a projectes d'excepcional interés públic regional

Recorde: esta deducció va ser aplicable  el 2021  d'acord amb el que preveu  la disposició transitòria única de la Llei 1/2022, de 24 de gener, de Pressuposats Generals de la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia per a l'exercici 2022.