Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per aportacions a la constitució o ampliació de la dotació a fundacions de la comunitat autònoma de La Rioja

Normativa: Art. 33 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la comunitat autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable figure algun que haguera sigut o anara a ser destinat durant l'any posterior a la data de merite de l'Impost a la constitució d'una fundació o ampliació de la dotació fundacional d'una existent, sempre que estiga domiciliada a La Rioja i inscrita en el cens d'entitats i activitats en matèria de mecenatge i perseguisca fins inclosos en l'Estratègia Regional de Mecenatge.

  • La quantitat que no puga ser deduïda per insuficiència de quota es podrà utilitzar com crèdit fiscal en els termes prevists en el capítol II de la Llei de Mecenatge de la comunitat autònoma de La Rioja.

    La Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la comunitat autònoma de La Rioja en el seu article 8, modificat per l'article 3.Un de la Llei 7/2021, de 27 de desembre,  definix el crèdit fiscal com “aquelles quantitats reconegudes per l'Administració de la comunitat autònoma de La Rioja a favor dels contribuents que puguen ser utilitzades pels mateixos per a satisfer el pagament dels tributs propis de la comunitat autònoma ".

    Per part seua, l'article 9 de la citada Llei de Mecenatge de la comunitat autònoma de La Rioja disposa que la comunitat autònoma de La Rioja reconeixerà un crèdit fiscal a favor de les persones donants pel 25 per 100 dels convenis de col·laboració empresarial o dels imports dineraris donats a favor de la comunitat autònoma, sempre que es destinen al finançament de programes de despesa o actuacions desenvolupades pel seu sector públic que tinguen per objecte la promoció de qualsevol de les activitats previstes en l'article 1 d'esta llei o l'establiment de beques per a cursar estudis.

    Finalment indicar quant a la vigència d'este crèdit fiscal que l'article 11 de la Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la comunitat autònoma de La Rioja assenyala que estos crèdits fiscals reconeguts per la comunitat autònoma de La Rioja tindran una vigència de deu anys, comptats a partir de la data de reconeixement dels mateixos.

Quantia de la deducció

El 25 per 100 del valor de l'aportació realitzada que haja d'incloure's en la base imposable de l'Impost.

A estos efectes els criteris de valoració dels béns i drets aportats seran els que s'indiquen en el Capítol 3 d'este manual dins de l'apartat “Formació del patrimoni brut: regles de valoració dels béns i drets”.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriorment esmentats originarà la pèrdua del dret i l'obligació de presentar declaració complementària de l'Impost amb ingrés de l'import de deducció indegudament aplicada més els corresponents interessos de demora.