Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.4.2. Sol·licitud i recepció d'informació tributària

 1. Sol·licitud

  A través de la Sede electrònica s'accedix al tràmit per al registre de la sol·licitud d'informació (enllaç al procediment “Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada Nova finestra ”).

  El procediment consta d'un tràmit genèric “Sol·licitud d'informació no estructurada d'organisme genèric” i diversos tràmits específics per als següents organismes: Defensor del Pueblo, Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius, Agència Espanyola de Protecció de Dades, organismes competents en procediments per a la gestió de la COVID 19 i organismes competents per a la gestió d'ajuts directes del Reial decret-Llei 5/2021.

  Per poder registrar la sol·licitud serà necessari autenticar-se amb el corresponent certificat electrònic o cl@ve PIN, omplir el formulari de Registre corresponent i annexar la sol·licitud d'informació pròpiament dita, firmada pel titular de l'òrgan competent.

  Els principals camps de la pantalla de generació de la sol·licitud que s'han de complimentar són els següents:

  • Dades del tràmit:

   • Assumpte. Text descriptiu de la petició.

  • Dades de l'Organisme:

   • Per a obtindre el Codi Organisme Directori Comú es disposa d'una ajuda que permet la seua selecció.

   • NIF de l'Organisme peticionari.

  • Dades de contacte:

   • La identificació del presentador s'agafa del certificat o clau PIN.

   • El correu electrònic o el telèfon seran imprescindibles per a la comunicació de l'avís de posada a disposició, ja que juntament amb el Codi Segur de Verificació (CSV), permetran accedir a la posada a disposició de la informació.

  Una vegada omplits els camps anteriors i afegit el fitxer amb el citat document de sol·licitud, s'ha de polsar en “Presentar”. Al polsar presentar, a més de realitzar validació de totes les dades com en qualsevol presentació pel registre electrònic de l'AEAT, es valguda que l'Organisme peticionari té assignat NIF en la taula genèrica DIR3. Si no existix el NIF en esta taula s'ha de complimentar per poder realitzar la sol·licitud. No es permeten sol·licituds sense NIF de l'òrgan peticionari.

  Una vegada registrada la sol·licitud es rebrà un justificant de recepció de Registre i serà assignada a l'òrgan de l'Agència Tributària competent per a resoldre en funció de l'àmbit territorial de competències de l'organisme peticionari.

 2. Resposta

  El funcionari competent de l'AEAT tramita la sol·licitud i genera un Expediente Electrònic amb l'informe o informes sol·licitats. La Vista d'este Expediente Electrònic es posa a disposició del sol·licitant en la Sede de l'AEAT.

  Per poder accedir a la Vista, el personal autoritzat de l'organisme al que se li haja practicat una posada a disposició:

  1. Rebrà el Codi Segur de Verificació (CSV) de la Vista que s'haja lloc a disposició, que actua a la manera de clau d'accés a la mateixa.

  2. Haurà d'entrar en la Sede electrònica de l'AEAT (enllaç al procediment “Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada Nova finestra ”) i, després de seleccionar la gestió “Posada a disposició d'informació”,  identificar-se mitjançant algun mètode acceptat (certificat o cl@ve PIN) i introduir el CSV de la Vista posada a disposició. Es comprovarà que esta Vista ha sigut posada a disposició d'una persona o organisme que corresponga amb el NIF amb el que s'ha identificat.

  3. En cas de tindre autorització, accedirà a veure la Vista posada a disposició i podrà punxar per a veure cadascun dels documents i baixar-se aquells que estime oportú o l'expediente assabente.

  4. Quedarà constància de cada accés extern a aquella Vista, així com logs d'aquelles descàrregues.