Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.2.4. Consultes en la Sede electrònica vinculades a este servici

 1. Consulta d'organisme: persones i subministraments autoritzat Nova finestra

  Mostra dades històriques de les persones i subministraments autoritzats de l'Administració Pública consultant sempre que l'organisme es trobe en situació d'alta.

  L'Administració pública consultant podrà veure en un primer nivell una llesta de tots els organismes que compartixen el mateix NIF d'entrada. Per a cadascun d'ells s'indica l'àmbit (estatal, autonòmic o local), el nombre de persones autoritzades (d'alta o de baixa), el nombre de subministraments autoritzats, i si és adscrit (és a dir, si és un departament sense NIF propi) o no.

  Punxant sobre els números inclosos en la llesta, s'accedix al nivell successiu, per a obtindre el detall dels subministraments que té autoritzat l'organisme o el llistat dels empleats públics que figuren d'alta o de baixa.

  En el llistat d'empleats públics, per a cadascun d'ells s'especifica la data d'alta i, si escau, de baixa, així com el nombre de subministraments als que està autoritzat. Com en el cas dels organismes, si es punxa sobre esta xifra, s'accedirà al llistat individual de subministraments autoritzats.

  Per a l'ús d'esta consulta es requerix Certificat de Representant de Persona Jurídica (PJ) o Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica (ESPJ).

 2. Consulta del ciutadà de certificats expedits a tercers

  Quan una Administració pública sol·licite un certificat a través del servici de Sol·licitud de certificats tributaris de terceres persones per les Administracions Públiques, ja que si més no es troba emparada en el previ consentiment de l'interessat, el certificat corresponent apareixerà en "La meua àrea personal" en l'apartat"Meus expedientes" de d'este interessat a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a seu consulta pel propi interessat.