Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.2.1. Informació disponible

 1. Certificats sobre el compliment d'obligacions tributàries

  • Per a contractació amb Administracions Públiques

  • Per a autorització de llicencies de transporte

  • Per a concessió d'ajuts i subvencions públiques

  • Per a permisos de residència i treball per a estrangers

  • Genèric (finalitat diferent de les 4 anteriors)

  La finalitat d'esta informació és certificar si una persona o entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries conforme al que estableix l'article 74 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre). D'altra banda, en cada tipus de certificat d'estar al corrent es verifiquen altres circumstàncies segons la normativa específica reguladora del procediment administratiu per al qual es requerix la informació.

  S'indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat. En els certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment:

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a la que el contribuent estiguera obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud

  • Manteniment de deutes o sanciones tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que estes es troben ajornades, fraccionades o suspeses

  • Delicte fiscal, tindre pendents d'ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma

  • No estar donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar en este cense i no estar donat d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  • Altres causes.

 2. Nivell de renda. Certificat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  Facilita un resum de la declaració d'IRPF presentada pel contribuent (de l'exercici sol·licitat), amb la inclusió de la majoria de les caselles de la declaració amb rellevància per a determinar el seu nivell de renda. Des de l'exercici 2020 es facilitaran totes les caselles declarades.

  Quan un contribuent opta per presentar la seua declaració conjuntament juntament amb la resta de membres de la seua unitat familiar es faciliten les rendes de tots ells, diferenciant, en la mesura del possible, els rendiments que corresponen a cada membre de la unitat familiar. Des de l'exercici 2020 les rendes es facilitaran individualitzades per cada membre de la unitat familiar.

  Quan existisquen discrepàncies entre les dades declarades i les dades comprovades per l'Administració, se certificaran estos.

  Quan se sol·licite un certificat d'IRPF d'un contribuent que no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, se certifiquen determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.

  Si el contribuent no ha presentat declaració d'IRPF i, segons les dades fiscals dels que es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

  Este certificat només procedix pel que fa a persones físiques.

 3. Certificat d'Activitats Econòmiques

  Facilita la relació de les activitats econòmiques, incloent les activitats exemptes i no subjectes a l'impost sobre activitats econòmiques, desenvolupades per un contribuent durant l'exercici sol·licitat, podent-se sol·licitar els 4 últims exercicis. També es faciliten, si escau, les activitats en què el contribuent haguera causat baixa en l'exercici sol·licitat. Tot això d'acord amb la informació del Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.