Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.3.1. Informació disponible

 • Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries

  La finalitat d'esta informació és certificar si una persona o entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries conforme al que estableix l'article 74 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre). D'altra banda, en cada tipus de certificat d'estar al corrent es verifiquen altres circumstàncies segons la normativa específica reguladora del procediment administratiu per al qual es requerix la informació.

  Segons la finalitat a la que vaja destinada existixen les següents varietats:

  • Per a contractar amb el Sector Públic

  • Per a obtindre autoritzacions de transporte

  • Per a obtindre subvencions públiques

  • Per a obtindre autoritzacions de treball/residència per estrangers

  • Genèric (finalitat diferent de les 4 anteriors)

  S'indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat. En els certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment.

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a la que el contribuent estiguera obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud.S'indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat. En els certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment:

  • Manteniment de deutes o sanciones tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que estes es troben ajornades, fraccionades o suspeses.

  • Delicte fiscal, tindre pendents d'ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.

  • No estar donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar en este cense i no estar donat d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  • Altres causes.

 • Nivell de renda. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  1. Certificat IRPF (Codi AEATIR01)

   Este servici web facilita un resum de la declaració d'IRPF presentada pel contribuent (de l'exercici sol·licitat), amb la inclusió de la majoria de les caselles de la declaració amb rellevància per a determinar el seu nivell de renda. Des de l'exercici 2020 es facilitaran totes les caselles declarades.

   Quan un contribuent opta per presentar la seua declaració conjuntament juntament amb la resta de membres de la seua unitat familiar es faciliten les rendes de tots ells, diferenciant, en la mesura del possible, els rendiments que corresponen a cada membre de la unitat familiar. Des de l'exercici 2020 les rendes es facilitaran individualitzades per cada membre de la unitat familiar.

   Quan existisquen discrepàncies entre les dades declarades i les dades comprovades per l'Administració, se certificaran estos.

   Quan se sol·licite un certificat d'IRPF d'un contribuent que no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, se certifiquen determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.

   Si el contribuent no ha presentat declaració de l'IRPF, i segons les dades fiscals dels que es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

   Es poden sol·licitar els 5 últims exercicis.

   Este subministrament d'informació està previst únicament pel que fa a persones físiques.

  2. Nivell de renda, bases i mínim personal i familiar (Codi NIVRENTI)

   Este servici web, si el contribuent presenta declaració d'IRPF, facilita un sumatori que reflectix el seu nivell de renda, així com les partides de la declaració de l'exercici sol·licitat relatives a bases i mínims, personal i familiar.

   Quan un contribuent opta per presentar la seua declaració conjuntament juntament amb la resta de membres de la seua unitat familiar es faciliten les rendes de tots ells.

   Quan existisquen discrepàncies entre les dades declarades i les dades comprovades per l'Administració, se certificaran estos.

   Si el contribuent no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, es faciliten determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.

   Si el contribuent no ha presentat declaració de l'IRPF, i segons les dades fiscals dels que es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

   Es poden sol·licitar els 5 últims exercicis.

   Este subministrament d'informació està previst únicament pel que fa a persones físiques.

 • Nivell de renda. Pensions públiques exemptes (Codi AEATPPE)

  Es faciliten els imports de pensions públiques, tant del règim de la Seguretat Social com del règim de Classes Passives, així com d'unes altres prestacions públiques que resulten exemptes conforme a les lletres f), g), h) e y) de l'article 7 de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per tal de completar les dades que servixen d'indicador de la renda d'una persona, ja que les rendes exemptes no apareixen declarades pel mateix contribuent en la seua declaració de l'IRPF. Es poden sol·licitar els 5 últims exercicis.Este subministrament d'informació està previst únicament pel que fa a persones físiques.

 • Impost sobre activitats econòmiques (Codi IAE10)

  Facilita la relació de les activitats econòmiques, fins un màxim de deu, incloent les activitats exemptes i no subjectes a l'Impost, desenvolupades per un contribuent fins l'exercici actual. Entre estes activitats es faciliten, si escau, aquelles en les que el contribuent haguera causat baixa en este exercici. Les activitats es mostren ordenades per epígraf. Tot això d'acord amb la informació del Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 • Certificat del domicili fiscal (Codi DOMFISC)

  Subministra les dades sobre el domicili fiscal del contribuent sol·licitat.

 • Validació de NIF (Codi VALNIF)

  Si el NIF està identificat torna aquell mateix NIF juntament amb el nom i els cognoms o la raó social correctes.

Els esquemes d'entrada i eixida i les especificacions relatives a cada tipus d'informació poden consultar-se en el següent enllaç de la pàgina web de l'Agència Tributària: Índex de servicis web per a subministraments d'informació Nova finestra.