Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.3.4. Proves de servicis web

L'Agència Tributària disposa d'un entorn d'Integració per a facilitar les proves prèvies dels servicis web abans de l'inici de les peticions en l'entorn de Producció. En l'entorn d'Integració es podran consultar únicament uns NIF de proves preparats perquè es puguen validar els diferents casos d'ús relatius al servei web a invocar.

Quan es procedisca a autoritzar l'ús d'un servici web de l'Agència Tributària, també s'autoritzarà el mateix servici web en l'entorn d'Integració perquè realitzen totes les proves necessàries prèvies. Per fer-ho, en el  formulari d'alta per a sol·licitar informació a través de servicis web Nou finestra, s'haurà d'indicar el detall del certificat electrònic que s'usarà en este entorn.

També existeix la possibilitat de sol·licitar l'ús de l'entorn de proves exclusivament; en este cas s'haurà de remetre el  formulari d'alta per a sol·licitar informació a través de servicis web Nou finestra firmat pel responsable del desenvolupament informàtic (no és necessari que el faça el titular de l'organisme) juntament amb la clau pública del certificat que s'usarà per a este entorn, a la bústia de correu usuariounico@correo.aeat.es.

En la documentació relativa als servicis web (Índex de servicis web per a subministraments d'informació Nova finestra ) s'inclou la informació necessària per a utilitzar este entorn d'Integració.