Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.3.2. Requisits previs per a utilitzar esta via

 1. Sol·licitud d'alta

  S'ha de remetre el formulari de “Sol·licitud d'alta per a sol·licitar informació a través de Servicis Web en format PDF a través del tràmit de registre electrònic del corresponent procediment de la sede electrònica de l'Agència Tributària:

  Al costat del formulari en format PDF, es remetrà un arxive ZIP amb la clau pública del certificat electrònic (extensió.cer).

  Al registrar la documentació serà facilitat un acuse de Rep de la Presentació amb el Codi Segur de Verificació assignat, el qual haurà de conservar l'organisme sol·licitant durant la tramitació.

  Els òrgans de l'Administració General de l'Estat, incloent els seus Servicis Territorials, si escau, han de dirigir el formulari al Servici de Planificació i Relacions Institucionals.

  S'assenyala que els òrgans dependents de l'Administració autonòmica remetran el formulari a les Delegacions Especials de l'Agència Tributària a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el seu Conveni de cessió d'informació per a finalitats no tributàries (Col·laboració Agència Tributària - comunitats autònomes: Convenis sobre subministrament d'informació per a finalitats no tributàries Nova finestra ), mentre que els òrgans dependents de l'administració local el faran a les Delegacions a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el Conveni de Subministrament d'informació o el Conveni d'Intercanvi i col·laboració en la gestió recaptatòria (Convenis subscrits entre l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació tributària o d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria Nova finestra ).

  El formulari es pot obtindre i complimentar directament en el següent enllaç de la pàgina web de l'Agència Tributària: Formulari d'alta per a sol·licitar informació a través de servicis web Nou finestra. S'han de completar tots els apartats conforme a les instruccions que es troben en l'última pàgina i firmar pel titular de l'òrgan i l'interlocutor únic en el cas d'òrgans autonòmics i locals.

  En el formulari haurà d'indicar-se si les peticions de SW ECOT i NIVRENTI es realitzaran amb infraestructura pròpia o d'un tercer encarregat del tractament (Plataforma d'intermediació admesa per l'Agència Tributària – veure lletra c) d'este apartat-). En el cas d'utilitzar infraestructura d'un tercer per a realitzar els tractaments necessaris per a la gestió de l'intercanvi de les dades cedides per l'Agència Tributària en els termes prevists en la Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades, el cessionari ha de tindre firmat amb ell un acte jurídic que garantisca les apropiades mesures de seguretat i de protecció de dades personals en els termes establits pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

  En cas que es requerisca esmena, serà comunicat, i esta esmena es remetrà a través del tràmit de registre electrònic per a  Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de l'AEAT Nova de la sede electrònica de l'Agència Tributària . Serà necessari fer referència al Codi Segur de Verificació (CSV) facilitat en el Rebut de Presentació de la documentació a la que es referix l'esmena, amb la finalitat que ambdues documentacions queden correctament vinculades.

  Efectuada l'alta, es comunicarà a l'òrgan, organisme o entitat sol·licitant perquè procedisca a l'obtenció del /els certificat/s electrònic/s, si no disposa d'ells.

  Quan siga necessari comunicar noves finalitats o procediments per als quals un subministrament ja es troba autoritzat, se seguirà el mateix procediment que per a l'alta, però es marcarà en l'apartat corresponent del formulari la circumstància de què es tracta de tal comunicació i que no requerix la tramitació d'altes noves.

  Quan per qualsevol circumstància un organisme públic o algun dels seus usuaris ja no requerisquen accedir a la informació per a la qual es troben autoritzats, es comunicarà a l'Agència Tributària perquè es gestione la corresponent baixa d'organismes i/o usuaris, mitjançant el formulari de baixa disponible en la documentació d'ajuda i seguint les mateixes regles descrites pel que fa a l'alta quant a la unitat destinatària (Formulari de baixa - servicis web Nou finestra ).

  A més, estes autoritzacions són objecte de depuració periòdicament.

 2. Obtenció de certificat electrònic

  Per a la via de servicis web, es requerix certificat electrònic del tipus Certificat electrònic qualificat de Representant de persona jurídica, Certificat electrònic qualificat de Segelle d'entitat o Certificat electrònic qualificat de Segelle en l'àmbit de les Administracions Públiques conforme a la Llei 40/2015.

  Els certificats electrònics admesos són els inclosos en la relació de Prestadors de servicis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Nova finestra  segons el que disposa l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'establixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autentificació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  El procediment per a l'emissió d'estos certificats dependrà del prestador de servicis de certificació que s'utilitze.

  Quan es requerisca la renovació d'un certificat electrònic prèviament autoritzat, es podrà utilitzar un  formulari específic de substitució Nova finestra que seguirà el mateix procediment descrit per a les altes en el punt anterior.

 3. Encarregats de tractament o Plataformes d'intermediació

  Perquè una plataforma puga actuar com intermediari d'organismes que necessiten realitzar peticions a l'Agència Tributària, haurà de sol·licitar l'autorització per a actuar com Plataforma d'intermediació i ser reconeguda en els sistemes de l'Agència Tributària. Per a sol·licitar esta autorització haurà de remetre una petició al Servici de Planificació i Relacions Institucions (comunicacion.sepri@correo.aeat.es).