Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.4.4.Excepcions

  • La supressió no procedirà quan poguera causar un perjuí a interessos legítims de l'afectat o de tercers o quan existira una obligació de conservar les dades.
  • No serà procedent el dret de supressió si la dada coincidix amb l'obrante en un expedient administratiu.Per a procedir a la supressió serà necessària la prèvia revisió de l'expedient pels mitjans legalment establits, i si resultaren modificats, es podrà considerar la supressió de les dades dels fitxers informatitzats.
  • En els casos en què, sent procedent la supressió de les dades, no siga possible la seua extinció física, tant per raons tècniques com a causa del procediment o suport utilitzat, el responsable del fitxer procedirà al bloqueig de les dades, a fi d'impedir el seu ulterior procés o utilització.
  • S'exceptua, no obstant això, el supòsit en el qual es demostre que les dades han sigut recollides o registrades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits, en el cas dels quals la supressió dels mateixos comportarà sempre la destrucció del suport en el qual aquells figuren.

En el article 17.3 del Reglament (UE) 2016/679, s'especifica que no podrà exercir-se el dret a la supressió quan el tractament siga necessari:

  1. per a exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació;
  2. per al compliment d'una obligació legal o per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o a l'exercici de poders públics conferits al responsable;
  3. per raons d'interés públic en l'àmbit de la salut pública;
  4. amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, o
  5. per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Per tant, i basant-se als articles 17.3.b, 17.3.d i 17.3.e, l'Agència Tributària podrà denegar l'exercici de l'esmentat dret.