Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.4.Dret de supressió

Segons el article 17 del Reglament (UE) 2016/679.

Dret de supressió.

 1. L'interessat tindrà dret a obtindre sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concernisquen, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es presente alguna de les circumstàncies següents:
  1. les dades personals ja no siguen necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollits o tractades d'una altra manera;
  2. l'interessat retire el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i este no es base en cap altre fonament jurídic;
  3. l'interessat s'opose al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 1, i no prevalguen altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'opose al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 2;
  4. les dades personals hagen sigut tractades il·lícitament;
  5. les dades personals s'hagen de suprimir per al compliment d'una obligació legal establida en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'aplique al responsable del tractament;
  6. les dades personals s'hagen obtingut en relació amb l'oferta de servicis de la societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1.”
 1. 4.4.1.Qui pot exercitar-lo?
 2. 4.4.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.4.3.Procediment per a exercir-lo
 4. 4.4.4.Excepcions