Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

4. Supòsit especial: unes altres aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell

Els esportistes professionals i d'alt nivell, encara que hagin finalitzat la seva vida laboral com esportistes professionals o hagin perdut la condició d'esportistes d'alt nivell, podran realitzar aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell.

Tales aportacions podran ser objecte de reducció de la base imposable, en la quantia que tingui per objecte la cobertura de les contingències previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE del 13 de desembre), sempre que es compleixin els requisits anteriorment comentats per a les aportacions a sistemes de previsió social en general.

Com a límit màxim conjunt de reducció d'aquestes aportacions s'aplicarà l'indicat en aquest mateix Capítol per a les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Recordi: la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi no poden resultar negatives com a conseqüència de l'aplicació de les reduccions fins ara comentades.