Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Exempcions en guanys patrimonials

. Ajuts excepcionals per danys personals causats per desastres naturals

Estan exempts els ajuts excepcionals per danys personals, en els casos de mort i els supòsits d'incapacitat absoluta permanent, causats directament pels sinistres als que sigui d'aplicació el Reial Decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel que s'adopten mesurades urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques (BOE del 26) o el Reial Decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel que s'adopten mesurades urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques (BOE del 21).

També resulten exemptes, en idèntics termes, entre altres, els ajuts excepcionals per danys personals patits per les persones afectades per:

  • Els moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 en el municipi de Lorca (Múrcia), conforme a l'establert a l'article 2 del Reial Decret llei 6/2011, de 13 de maig (BOE del 14.Correcció d'errors del 18 i 19), modificat pel Reial Decret llei 17/2011, de 31 d'octubre (BOE d'1 de novembre).
  • Els incendis forestals i altres catàstrofes naturals als quals sigui d'aplicació la Llei 14/2012, de 26 de desembre (BOE del 27).Vegeu-se també els Reials Decrets 1505/2012, de 2 de novembre (BOE del 3) i 389/2013, de 31 de maig (BOE de 15 de juny), pel que s'amplia l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2012.
  • Les tempestes de vent i mar a la façana atlàntica i la costa cantàbrica al gener i febrer de 2014, conforme a l'establert als articles 2 i 10 del Reial Decret llei 2/2014, de 21 de febrer (BOE del 22).
  • Les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts en els mesos de gener, febrer i març de 2015, conforme a l'establert als articles 2 i 10 del Reial Decret llei 2/2015, de 6 de març (BOE del 7) o els temporals de pluja a la Comunitat Autònoma de Canàries i al sud i est peninsular en els mesos de setembre i octubre de 2015 d'acord amb els articles 2 i 10 del Reial Decret llei 12/2015, de 30 d'octubre (BOE del 31).
  • Els temporals de pluja, vent, nevades, pedra i fenòmens costaners esdevinguts en els mesos de novembre i desembre de 2016 i el 2017 als quals sigui d'aplicació el Reial Decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel que s'adopten mesurades urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals (BOE del 28).Vegeu-se també els Reials Decrets 265/2017, de 17 de març i 1387/2018, de 19 de novembre, pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del Reial Decret llei 2/2017

. Donacions a determinades entitats

Normativa:Art. 33.4 a) Llei IRPF

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de les donacions efectuades a les entitats citades a l'article 68.3 de la Llei del IRPF.

Les entitats a què es refereix l'article 68.3 de la Llei del IRPF són les que donen de dret a practicar la deducció per donatius.Dites entitats beneficiàries del mecenatge es relacionen al Capítol 16.

. Trasmisión del seu habitatge habitual per majors de 65 anys o persones en situació de dependència

Normativa:Arts.33.4 b) Llei IRPF i 41 bis del Reglament

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió per majors de 65 anys del seu habitatge habitual, així com per les persones que es trobin en situació de dependència severa o de gran dependència de conformitat amb la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.L'exempció també s'aplica a la transmissió de la nuda propietat de l'habitatge habitual pel seu titular, reservant-se aquest l'usdefruit vitalici sobre l'esmentat habitatge.

Als exclusius efectes de l'aplicació d'aquesta exempció, s'entendrà que el contribuent està transmetent el seu habitatge habitual quan l'esmentada edificació constitueixi el seu habitatge habitual en aquell moment o hagués tingut tal consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de transmissió.

La no-subjecció al IRPF de les anualitats percebudes en determinats supòsits d'hipoteca inversa de l'habitatge habitual es comenta en el subapartat "Rendes no subjectes" d'aquest mateix Capítol.Respecte al concepte d'habitatge vegeu la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei del IRPF.

. Pagament dels deutes tributaris amb béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Normativa:Art. 33.4 c) Llei IRPF

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió del pagament dels deutes tributaris del IRPF i de l'Impost sobre Successions i Donacions mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol d'acord amb el disposat a l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

. Dació en paga de l'habitatge habitual

Normativa:Art. 33.4 d) Llei IRPF

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la dació en paga de l'habitatge habitual del deutor o garant del deutor, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o de qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, es declaren exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió de l'habitatge en què es presentin els mateixos requisits que per a la dació en pagament anterior, realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials.

En tot cas serà necessari que el propietari de l'habitatge habitual no disposi d'altres béns o drets en prou quantia per satisfer la totalitat del deute i evitar l'alienació de l'habitatge.

. Exempció per reinversió en rendes vitalícies

Normativa:Arts.38.3 Llei IRPF i 42 Reglament

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en la transmissió per contribuents majors de 65 anys d'elements patrimonials, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, en les condicions establertes reglamentàriament.La quantitat màxima total que a tal efecte podrà destinar-se a constituir rendes vitalícies serà de 240.000 euros.

Quan l'import reinvertit sigui inferior al total del percebut en la transmissió, únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

L'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, determinarà la submissió a gravamen del guany patrimonial corresponent.

El comentari detallat d'aquesta exempció per la transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys amb reinversió de l'import obtingut en rendes vitalícies aquest conté al Capítol 11.

. Exempció per reinversió en habitatge habitual

Normativa:Arts.38.1 Llei IRPF i 41 Reglament

Està exempt el guany patrimonial obtingut per la transmissió de l'habitatge habitual, sempre que la reinversió de l'import obtingut es produeixi en l'adquisició d'un altre habitatge habitual o en la rehabilitació d'aquella que vagi a tenir tal caràcter, en les condicions i requisits establerts reglamentàriament, al mateix exercici en què s'obté el guany patrimonial, en els dos anteriors o en els dos següents.

Les condicions i requisits per a l'aplicació d'aquesta exempció per reinversió en habitatge habitual es comenten al Capítol 11

. Exempció per reinversió en una altra entitat de nova o recent creació

Normativa:Arts.38.2 Llei IRPF i 41 Reglament

Està exempt el guany patrimonial obtingut per la transmissió d'accions o participacions per les quals s'hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista a l'article 68.1 d'aquesta Llei, sempre que l'import total obtingut per la transmissió de les mateixes es reinverteixi en l'adquisició d'accions o participacions de les esmentades entitats en les condicions que reglamentàriament es determinin.

Les condicions i requisits per a l'aplicació d'aquesta exempció per reinversió en una altra entitat de nova o recent creació es comenten al capítol 11.

. Transmissió d'accions o participacions d'empreses de nova o recent creació adquirides entre l'11 de juliol de 2011 i el 29 de setembre de 2013

Normativa:Vegeu la disposició addicional trenta-quatrena d'aquesta Llei de l'IRPF a la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Està exempt el guany patrimonial que es posin de manifest en ocasió de la transmissió d'accions o participacions adquirides pel contribuent en empreses de nova o recent creació entre l'11 de juliol de 2011 i el 29 de setembre de 2013, sempre que hagin romàs en el seu patrimoni per un període superior a tres anys (explicats de data a data) des de la seva adquisició, i es compleixin els requisits i condicions establerts en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei del IRPF a la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

. Transmissió d'immobles urbans adquirits entre el 12 de maig de 2012 i el 31 de desembre de 2012

Normativa:Disposició addicional trenta-setena Llei IRPF

Està exempta el 50 per 100 del guany patrimonial que es posi de manifest en ocasió de la transmissió d'immobles urbans adquirits a títol onerós a partir de 12 de maig de 2012 fins al 31 de desembre de 2012.

Aquest supòsit es comenta dins de guanys patrimonials exempts al Capítol 11.

. Rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals

Normativa:Disposició addicional quaranta-tresena Llei IRPF

Estan exemptes les rendes obtingudes pels deutors que es posin de manifest com a conseqüència de treus i dacions en paga de deutes, establerts en:

  • Un conveni aprovat judicialment conforme al procediment fixat en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, al Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.
  • Un acord de refinançament judicialment homologat a què es refereix l'article 71 bis i la disposició addicional quarta de Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, regulat en el Títol II del llibre segon, articles 596 a 630, del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal,
  • Un acord extrajudicial de pagaments que es refereix el Títol X de Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, regulat en el Títol III del llibre segon, articles 631 a 694, del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal, o
  • o finalment, com a conseqüència d'exoneracions del passiu insatisfet a què es refereix l'article 178 bis de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, el Capítol II del Títol XI del llibre primer, articles 486 a 502, del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

En tots els casos és requisit necessari perquè les rendes es declarin exemptes que els deutes no derivin de l'exercici d'activitats econòmiques.

Pot consultar-se, amb efectes merament informatius, la taula de correspondències dels preceptes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb els del text refós de la Llei Concursal, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, en virtut de la disposició addicional tercera del mateix, a través de la pàgina web dels Ministeris de Justícia i d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Respecte al criteri d'imputació en el cas de pèrdues derivades de crèdits vençuts i no cobrats quan adquireixi eficàcia una treu establerta en un acord de refinançament judicialment homologable, o en un acord extrajudicial de pagaments, vegeu l'article 14.2.k) de la Llei del IRPF.

. Ajuts per compensar els costos en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital

Normativa:Disposició addicional quinta.4 Llei IRPF

No s'integraran a la base imposable del IRPF, els ajuts concedits en virtut dels disposat al Reial Decret 920/2014, de 31 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital.