Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Exempcions per rendiments d'activitats econòmiques

. Subvencions de la política agrària i pesquera comunitària i ajuts públics

Normativa:Disposició addicional cinquena de la Llei del IRPF

Estan exemptes:

 • Les rendes positives que es posin de manifest com a conseqüència de la percepció de determinades subvencions de la política agrària i pesquera comunitària, així com d'altres ajuts públics percebuts a l'exercici d'activitats econòmiques.

  El tractament tributari d'aquestes subvencions i ajuts públics es comenten amb més detall al Capítol 7.

 • També es declaren exemptes les ajuts públics que tinguin per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació o enfonsament d'elements patrimonials.
 • Els ajuts públics, diferents d'aquestes, percebudes per a la reparació dels danys soferts en elements patrimonials per incendi, inundació, enfonsament o altres causes naturals, s'integraran a la base imposable únicament en la part en què excedeixin del cost de reparació dels mateixos.

  Tingui's en compte que a les indemnitzacions percebudes com a conseqüència de la destrucció d'elements patrimonials assegurats previstos a l'article 3 del Reial Decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel que s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, Múrcia (BOE del 14), els serà d'aplicació la disposició addicional cinquena de la Llei de l'IRPF.

  Atenció: en cap cas, els costos de reparació, fins a l'import de l'esmentada ajuda no seran fiscalment deduïbles ni es computaran com millora.

 • Els ajuts a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment a transportistes.
 • Així mateix, es declaren exemptes la percepció de indemnitzacions públiques a causa del sacrifici obligatori de la cabana ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties.L'exempció només afectarà els animals destinats a la reproducció.
 • Finalment, es declaren exemptes els ajuts públics percebudes per compensar el desallotjament temporal o definitiu de l'habitatge habitual del contribuent o del local en el qual el titular de l'activitat econòmica exercís la mateixa com a conseqüència d'incendi, inundació, enfonsament o altres causes naturals.

. Subvencions forestals

Normativa:Disposició addicional quarta de la Llei del IRPF.

Les subvencions forestals concedides als qui explotin finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocráticos o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció medi, segons l'espècie que es tracti, determinat per l'Administració forestal competent, sigui igual o superior a 20 anys.