Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

20.Ajuts econòmics a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C

Normativa:Art. 7.s) Llei IRPF

Estan exempts els ajuts econòmics a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C, com a conseqüència d'haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic, regulades a l'article 2 de la Llei 14/2002, del 5 de juny (BOE del 6).

L'esmentada ajuda consisteix en la percepció, per una sola vegada, de 18.030,36 euros, i és compatible amb qualsevol pensió pública que el beneficiari tingués dret a percebre.

D'acord amb l'article 1 de la Llei 14/2002, del 5 de juny, es consideren beneficiaris d'aquests ajuts socials:

  1. Les persones hemofíliques o amb altres coagulopaties congènites que, havent desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic, estiguin incloses al cens definitiu previst a l'article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, administratives i de l'ordre social.
  2. En el cas que hagin mort les persones incloses al cens, poden percebre l'ajuda social.

    • els fills menors d'edat i grans impossibilitats, per parts iguals,
    • en defecte d'ells, el cònjuge no separat legalment o, en el seu cas, la persona que hagués vingut convivint amb el mort de forma permanent amb anàloga relació d'afectivitat a la del cònjuge, durant almenys els dos anys anteriors al moment de la mort,
    • a falta dels anteriors, els pares de les persones difuntes.

El procediment per a la tramitació i concessió d'aquests ajuts econòmics es regula al Reial Decret 377/2003, de 28 de març (BOE del 29)