Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A) Indemnitzacions per danys personals que siguin com a conseqüència de responsabilitat civil

Normativa: Disposició addicional primera Reglament del IRPF.

Les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals estan exemptes en la quantia legal o judicialment reconeguda.

Quanties legalment reconegudes.

A efectes de l'aplicació de l'exempció en els accidents de circulació, tenen la consideració de quanties legalment reconegudes les indemnitzacions pagades d'acord amb el disposat a l'article 1.4 del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre (BOE de 5 de novembre), en tant siguin abonades per una entitat asseguradora com conseqüència de la responsabilitat civil del seu assegurat.

En relació amb les esmentades quanties cal distingir per a la valoració dels danys i perjudicis causats les persones en accidents de circulació entre:

  • Els accidents que es produeixin a partir d'1 de gener de 2016, als que s'aplicarà el sistema de valoració que recull el nou Títol IV i el nou Annex del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, que s'introdueix per l'article únic de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (BOE del 23).

    Tingui's en compte que en aplicació de l'article 49.3 del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor, la Resolució de 30 de març de 2020, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions acorda fer públiques en el seu lloc web http://www.dgsfp.mineco.es/ les quanties indemnitzatòries vigents durant l'any 2020 revaloritzades en el 0,9 per 100.Així mateix, s'acorda també fer públiques en aquest mateix lloc web les taules 2.C.3, 2.C.7 i 2.C.8 utilitzant el salari mínim interprofessional vigent el 2020 per al càlcul de les indemnitzacions a què es refereixen els articles 125.3 i 130.c) i d) del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor.

  • Els accidents ocorreguts anteriorment a 1 de gener de 2016,a els que s'aplicarà el sistema recollit a l'Annex del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, a la seva redacció vigent fins a 31 de desembre de 2015.

    Aquestes quanties van ser actualitzades per última vegada en la Resolució de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de 5 de març de 2014 (BOE del 15).

Quanties judicialment reconegudes.

Tenen aquesta consideració tant les fixades per un jutge o tribunal mitjançant resolució judicial com les reconegudes en l'acte de conciliació judicial, aplanament, renúncia, desistiment i transacció judicial, això és, aquells casos en els quals hi ha una aproximació voluntària en les actituds de les parts en conflicte sempre que hi hagi algun tipus d'intervenció judicial.Aquestes quantitats estan exemptes en la seva totalitat, encara que superin els imports legals anteriorment assenyalats.