Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

18.Indemnitzacions satisfetes per les Administracions Públiques per danys personals

Normativa:Art. 7.q) Llei IRPF

Estan exemptes les indemnitzacions satisfetes per les Administracions Publicas per danys personals com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, quan es vengen establertes d'acord amb el procediment previst tant en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE del 2) que en regula als seus articles 65, 67, 81, 86.5, 91 i 92 les especialitats pròpies del procediment de responsabilitat patrimonial com en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE de 2 d'octubre) que, en concret, destina el seu capítol IV, articles 32 a 37, ambdós inclusivament a la regulació el règim de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques quant als seus principis, responsabilitat concurrent, abast de la indemnització, responsabilitat de Dret Privat, exigència de la responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques i responsabilitat penal.

Nota:la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE de 2 d'octubre) i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE de 2 d'octubre), va derogar, amb efectes de 2 d'octubre de 2016, el Reial Decret 429/1993, de 26 de març. pel que s'aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial (BOE de 4 de maig i 8 de juny).

Important: els interessos indemnitzatoris pel retard en el pagament corresponents a una indemnització exempta es troben també exempts d'acord amb el disposat a l'article 7 de la Llei del IRPF.La raó és que els interessos fixats, en com obligació accessòria, han de tenir la mateixa consideració que el concepte principal de què derivin i qualificar-se, en aquests supòsits, com a guany patrimonial eximeix.Vegeu sobre això la Resolució del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), de 10 de maig de 2018, en unificació de criteri.