Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

21.Instruments de cobertura per risc d'increment del tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició de l'habitatge habitual

Normativa:Art. 7.t) Llei IRPF

Estan exemptes les rendes derivades de l'aplicació dels instruments de cobertura quan cobreixin exclusivament el risc d'increment del tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició de l'habitatge habitual, regulats a l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica (BOE del 12).

Respecte al concepte d'habitatge habitual vegeu la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de l'IRPF i article 41 bis del Reglament.