Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

7. Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives

Normativa: Art. 7.g) Llei IRPF

Estan exemptes les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o malaltia que hagués estat causa de les mateixes inhabilités per complet al perceptor de la pensió per a qualsevol professió o ofici.

Tingui-se en compte que d'acord amb el que preveu l'Ordre de la Presidència de Govern de 22 de novembre de 1996, per la qual s'estableix el procediment per a l'emissió dels dictàmens mèdics a l'efecte del reconeixement de determinades prestacions de Classes Passives (BOE del 23), en els supòsits de jubilació per incapacitat permanent per al servei, ha de constar si la lesió o procés patològic del funcionari, a més d'incapacitar-li per a les funcions pròpies del seu Cos, li inhabilita per complet per a qualsevol professió o ofici i, si escau, si necessita l'assistència d'una altra persona per a la realització dels actes més essencials de la vida.