Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

7.Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives

Normativa:Art. 7.g) Llei IRPF

Estan exemptes les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o malaltia que hagués estat causa de les mateixes inhabilités per complet el perceptor de la pensió per a tota professió o ofici.

Tingui's en compte que d'acord amb el previst en l'Ordre de la Presidència de Govern de 22 de novembre de 1996, per la que s'estableix el procediment per a l'emissió dels dictàmens mèdics a efectes del reconeixement de determinades prestacions de Classes Passives (BOE del 23), en els supòsits de jubilació per incapacitat permanent per al servei, ha de constar si la lesió o procés patològic del funcionari, a més d'impossibilitar-lo per a les funcions pròpies del seu Cos, li inhabilita per complet per a tota professió o ofici i, en el seu cas, si necessita l'assistència d'una altra persona per a la realització dels actes més essencials de la vida.