Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

12.Premis literaris, artístics o científics rellevants declarats exempts per l'Administració tributària i premis Princesa d'Astúries

Normativa:Arts.7.l) Llei IRPF i 3 Reglament del IRPF.Ordre EHA/3525/2008, de 20 de novembre, per la que s'estableix el procediment per a la declaració de l'exempció del IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics (BOE de 5 de desembre).

A. En general

Tindrà la consideració de premi literari, artístic o científic rellevant la concessió de béns o drets a una o diverses persones, sense contraprestació, en recompensa o reconeixement al valor d'obres literàries, artístiques o científiques, així com al mèrit de la seva activitat o tasca, en general, en tals matèries.

Perquè es declarin exempts els premis han de complir les següents condicions:

a. La seva convocatòria haurà de reunir els següents requisits que estableix l'article 3.3º del Reglament del IRPF .

  • Tenir caràcter nacional o internacional.
  • No establir cap limitació respecte als concursants per raons alienes a la mateixa essència del premi.
  • Que el seu anunci es faci públic al Butlletí Oficial de l'Estat o de la Comunitat Autònoma i en, almenys, un diari de gran circulació nacional (tret que es tracti de premis que es convoquin a l'estranger o per Organitzacions Internacionals) 

b. El premi s'haurà de concedir respecte d'obres executades o activitats desenvolupades anteriorment a la seva convocatòria, quedant per això excloses d'aquesta exempció les beques, ajuts i, en general, les quantitats destinades al finançament previ o simultani d'obres o treballs relatius a matèries literàries, artístiques o científiques.

c. L'exempció dels premis literaris, artístics o científics rellevants haurà d'haver estat declarada de forma expressa pel Director del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del procediment que regula l'Ordre EHA/3525/2008, de 20 de novembre, per la qual s'estableix el procediment per a la declaració de l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics (BOE de 5 de desembre).

La declaració de l'exempció tindrà validesa per a successives convocatòries sempre que aquestes no modifiquin els termes que haguessin estat presos a efectes de concedir l'exempció.Si en les successives convocatòries es modifiquessin els esmentats termes, o s'incomplís algun dels requisits exigits per a la seva aplicació es declararà la pèrdua del dret a la seva aplicació.

La relació de premis literaris, artístics o científics declarats exempts per l'Agència Tributària pot ser consultada a la pàgina www.sede.agenciatributaria.gob.es

B. Els premis "Princesa d'Astúries"

Es declaren exempts els premis "Princesa d'Astúries", en les seves diferents modalitats, atorgats per la Fundació Princesa d'Astúries.