Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

14. Prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic

Normativa: Art. 7.n) Llei IRPF

Estan exemptes, sigui quin sigui el seu import, les prestacions per desocupació reconegudes per la respectiva entitat gestora quan es percebin en la modalitat de pagament únic establerta en el Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual es regula l'abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic (BOE de 2 de juliol), sempre que les quantitats percebudes es destinin a les finalitats i en els casos previstos en l'esmentada norma.

Tingui-se en compte que, amb efectes 10 d'octubre de 2015, l'article 34.1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom, en la redacció donada per l'article 1r.Tres de la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social (BOE del 10), estableix que es mantindrà el que preveu el Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual s'estableix l'abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic, incloses les modificacions incorporades per normes posteriors, en el que no s'oposi a les regles que s'indiquen en l'esmentat article 34. En aquest sentit la disposició derogatòria única de l'abans esmentada Llei 31/2015, de 9 de setembre, va derogar la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat, que regulava fins aquell moment les regles per percebre aquesta prestació.

Les activitats per a les quals es pot sol·licitar el pagament únic per desocupació són:

  • L'inici d'una activitat com a treballador autònoma.
  • La incorporació a una cooperativa, existent o de nova creació, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.
  • La constitució d'una societat laboral o la incorporació a una ja existent, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.
  • La creació d'una entitat mercantil de nova constitució (o la incorporació a una que s'hagi creat els 12 mesos anteriors, si es tindrà el control de la mateixa).

Aquesta exempció estarà condicionada al manteniment de l'acció o participació durant el termini de cinc anys, en cas que el contribuent s'hagués integrat en societats laborals o cooperatives de treball associat o hagués realitzat una aportació al capital social d'una entitat mercantil, o al manteniment, durant idèntic termini, de l'activitat, en el cas del treballador autònom.