Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

25.Prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a cures en l'entorn familiar i d'assistència personalitzada

Normativa:Art. 7.x) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions econòmiques publiques vinculades al servei, per a cures en l'entorn familiar i d'assistència personalitzada que es deriven de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE del 15).

Vegeu el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE del 31), modificat per Reial Decret 291/2015, de 17 d'abril (BOE de l'1 de maig).Vegeu-se també la disposició transitòria dècima del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE del 14) que fixa les quanties màximes de les prestacions econòmiques per cures en l'entorn familiar, d'assistència personal i de la prestació vinculada al servei.