Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

6.Prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa percebudes de les Seguretat Social o per les entitats que la substitueixin

Normativa:Art. 7.f) Llei IRPF

L'exempció afecta a les prestacions percebudes de la Seguretat Social en el seu modalitat contributiva.

Actualment, a falta del desenvolupament reglamentari a què es refereix l'article 194 i la disposició transitòria vint-i-sisena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre), la incapacitat permanent admet en l'àmbit de la Seguretat Social quatre graduacions, configurades de la següent forma:

 • Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual: Aquella que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33 per 100 en el seu rendiment normal per a l'esmentada professió, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals de la mateixa.
 • Incapacitat permanent total per a la professió habitual: La que inhabilita el treballador per a la realització de totes o de les fonamentals tasques de l'esmentada professió, sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent.
 • Incapacitat permanent absoluta per a tot treball: La que inhabilita per complet el treballador per a tota professió o ofici.
 • Gran invalidesa: La situació del treballador afecte d'incapacitat permanent i que, per conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, tals com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

D'aquestes graduacions, exclusivament les prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa percebudes de les Seguretat Social, donen dret a l'exempció.

Quant a les pensions procedents de l'estranger percebudes per contribuents del IRPF i que s'hagin de sotmetre a tributació a Espanya gaudiran d'exempció, sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Que el grau d'incapacitat reconegut pugui equiparar-se en les seves característiques a la incapacitat absoluta o gran invalidesa.
 • Que l'entitat que satisfà la prestació gaudeixi, segons la normativa del país de procedència de la pensió, del caràcter de substitutòria de la Seguretat Social.

  A efectes de l'equiparació o, en el seu cas, homologació de prestacions per incapacitat permanent en els seus graus d'absoluta o gran invalidesa, vegeu-se els criteris interpretatius que fixa el Tribunal Suprem en la Sentència 346/2019, de 14 de març.

Informació addicional: respecto als documents que la AEAT obté dels perceptors de pensions per incapacitat d'Estats estrangers que al·leguin l'aplicació de l'exempció de l'article 7.f) de la llei del IRPF són els que a continuació s'indiquen:

 • Resolució per la que se li reconeix la prestació o rendeix que es tracti,
 • Informe mèdic oficial, descriptiu de les patologies, lesions, seqüeles i limitacions funcionals preses en consideració per a la valoració de la incapacitat laboral, i
 • Dictamen pericial oficial en el qual es concreti i determini l'abast i impacte de les limitacions funcionals sobre la capacitat laboral.

L'esmentada documentació haurà d'anar acompanyada de la seva corresponent traducció al castellà

Així mateix, es declaren exemptes les prestacions reconegudes als professionals no integrats al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les Mutualitats de Previsió Social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes per a la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de la Seguretat Social.

La quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.L'excés tributarà com rendiment del treball, entenent-se produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i de les mutualitats abans citades, en la prestació d'aquestes últimes.

A diferència de l'anterior, per no tenir el caràcter de prestacions públiques, estan subjectes i no eximeixes del IRPF les prestacions satisfetes per qualsevol altra entitat o empresa, encara que es percebin com a conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.