Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

9. Prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors

Normativa: Art. 7.i) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions econòmiques percebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors, sigui en la modalitat simple, permanent o preadoptiu o els equivalents previstos en els ordenaments de les Comunitats Autònomes, inclòs l'acolliment en l'execució de la mesura judicial de convivència del menor amb persona o família previst en la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Tingui-se en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE del 29) va modificar, amb efectes des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar. Actualment són: acolliment familiar d'urgència, acolliment familiar temporal i acolliment familiar permanent.

A més, conforme a la disposició addicional segona d'aquesta Llei 26/2015 "totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu hauran d'entendre's fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista en l'article 176 bis del Codi civil. Les que es realitzessin a l'acolliment simple hauran d'entendre's fetes a l'acolliment familiar temporal previst en l'article 173 bis del Codi civil; i quan el fossin a les Entitats col·laboradores d'adopció internacional s'entendran fetes als organismes acreditats per a l'adopció internacional".

Igualment estan exemptes els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o majors de 65 anys per finançar la seva estada en residències o centres de dia , sempre que la resta de les seves rendes no excedeixin el doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM ), que per a l'exercici 2020 ascendeix a 15.039,18 euros (7.519,59 x 2).

L'"indicador públic de renda d'efectes múltiples" (IPREM) per a 2020 queda  fixat en 7.519,59 euros, d'acord amb el que ha establert  per la disposició addicional centèsima dècima novena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018 (BOE del 4). Tingui-se en compte que, mitjançant l'acord de Consell de Ministres de 27 de desembre de 2019, s'han  prorrogat per a 2020 els pressupostos generals de l’Estat per a 2018.