Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

9.Prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors

Normativa:Art. 7.i) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions econòmiques percebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors, sigui en la modalitat simple, permanent o preadoptiu o les equivalents previstes en les ordenacions de les Comunitats Autònomes, inclòs l'acolliment en l'execució de la mesura judicial de convivència del menor amb persona o família previst en la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Tingui's en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la que es modifica el sistema de protecció a la infantesa i a l'adolescència (BOE del 29) va modificar, amb efectes des de 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar.Actualment són:acolliment familiar d'urgència, acolliment familiar temporal i acolliment familiar permanent.

A més, conforme a la disposició addicional segona de l'esmentada Llei 26/2015 "totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu hauran d'entendre's fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista a l'article 176 bis del Codi Civil.Les que es realitzessin a l'acolliment simple s'hauran d'entendre fetes a l'acolliment familiar temporal previst a l'article 173 bis del Codi Civil;i quan l'anessin a les Entitats Col·laboradores d'adopció internacional s'entendran fetes als organismes acreditats per a l'adopció internacional".

Igualment estan exemptes les ajuts econòmics atorgades per institucions públiques a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o grans de 65 anys per finançar la seva estada en residències o centres de dia, sempre que la resta de les seves rendes no excedeixin del doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), que per a l'exercici 2020 ascendeix 15.039,18 euros (7.519,59 x 2).

L'"indicador públic de renda d'efectes múltiples" (IPREM) per a 2020 queda fixat en 7.519,59 euros, d'acord amb l'establert per la disposició addicional cent desena novena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).Tingui's en compte que, mitjançant l'acord de Consell de Ministres de 27 de desembre de 2019, s'han prorrogat per a 2020 els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018.