Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

24. Rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social i aportacions a patrimonis protegits

Normativa: Art. 7.w) Llei IRPF

Estan exempts els rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social a les que es refereix l'article 53 de la Llei de l'IRPF, fins a un import màxim anual de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (per a l'any 2020 aquesta quantia és el resultat de 7.519,59 x 3 = 22.558,77 euros).

La quantia anual de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM)  és de 7.519,59 euros,  d'acord amb el que preveu la disposició addicional centèsima dècima novena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018 (BOE del 4), ja que  aquests pressupostos  han estat prorrogats per a  2020.

Igualment estan exempts, amb el mateix límit que l'assenyalat en el paràgraf anterior, els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits a què es refereix la disposició addicional divuitena d'aquesta Llei.

Precisions:

Es declara l'exempció d'aquests rendiments de treball  sempre que tals prestacions derivin d'aportacions realitzades a plans de pensions constituïts a favor de persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65 per cent, psíquic igual o superior al 33 per cent o amb una incapacitat declarada judicialment. Si en el moment de percebre la prestació té reconegut un grau de minusvalidesa psíquica inferior al 33 per cent, encara que les aportacions al pla de pensions s'hagin realitzat sota el règim especial, no resultarà d'aplicació l'exempció.

Així mateix, ha de tenir-se en compte que no es podran acollir a aquesta exempció les prestacions que derivin d'aportacions realitzades a plans de pensions conforme al règim general, encara que el contribuent  tingui reconeguda una incapacitat. En aquest sentit, els drets consolidats o econòmics generats amb aportacions realitzades a plans de pensions del règim general en cap cas poden acollir-se al règim especial previst per a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat, ja que l'opció del règim especial ha de ser prèvia a la realització d'aportacions.

Important: des de l'1 de gener de 2015 el límit d'exempció va deixar de ser conjunt i s'aplica de forma individual i separada per a cadascun dels dos rendiments anteriors.