Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

26. Ingrés mínim vital, renda mínima d'inserció i ajuts víctimes de delictes violents i de violència de gènere

Normativa: Art. 7.y) Llei IRPF

Estan exemptes:

  • Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, la prestació de la Seguretat Social de l'Ingrés Mínim Vitalel regulat en el Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig.

  • Les prestacions econòmiques establertes per les Comunitats Autònomes en concepte de renda mínima d'inserció per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que manquin d'ells, així com els altres ajuts establertes per aquestes o per entitats locals per atendre, conforme a la seva normativa, a col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats habitacionals de persones sense recursos o necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan ells o persones a càrrec seu, manquin de mitjans econòmics suficients

    Límit conjunt: e n tots aquests casos (ingrés mínim vital i prestacions econòmiques que es relacionen en el punt segon) l'exempció assoleix fins a un import màxim anual conjunt d'1,5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (per a l'any  2020 l'import màxim és d'11.279,39 euros).

    La quantia anual de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM)  és de 7.519,59 euros,  d'acord amb el que preveu la disposició addicional centèsima dècima novena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018 (BOE del 4) ja que  aquests pressupostos  han estat prorrogats  per a 2020.

  • Així mateix els ajuts concedits a les víctimes de delictes violents a què es refereix la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i els ajuts previstos en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Genero, i altres ajuts públiques satisfetes a víctimes de violència de gènere per tal condició.