Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

8.Retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives

Normativa:Art. 7.h) Llei IRPF

Estan exemptes:

  • Les prestacions per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades, respectivament, als Capítols VI i VII del Títol II i al Capítol I del títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE del 31), i les pensions i els havers passius d'orfandat i a favor de nets i germans, petits de vint-i-dos anys o incapacitats per a tot treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives.
  • Així mateix, es declaren exemptes les prestacions reconegudes als professionals no integrats al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les Mutualitats de Previsió Social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes en el paràgraf anterior per la Seguretat Social per als professionals integrats a l'esmentat règim especial.

    La quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.L'excés tributarà com rendiment del treball, entenent-se produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i de les mutualitats abans citades, en les prestacions d'aquestes últimes.

  • En el cas dels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació per maternitat o paternitat a què es refereix el primer paràgraf d'aquesta lletra, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat que es refereixen les lletres a), b) i c) de l'article 49 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre o la reconeguda per la legislació específica que li resulti d'aplicació per situacions idèntiques a les previstes anteriorment.

    La quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.L'excés tributarà com a rendiment del treball.

    Atenent la forma de càlcul de la prestació de maternitat i/o paternitat, i a efectes del límit que s'indica a l'article 7.h) de la Llei del IRPF, l'import mensual de la prestació mai no podrà superar al 100 per 100 de la base màxima de cotització vigent en cada moment.L'esmentada base màxima de cotització ha estat el 2020 de 4.070,10 euros/mes, doncs la disposició addicional segona del Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel que s'adopten determinades mesurades en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE del 28), manté per a l'esmentat exercici l'aplicació de l'Ordre TMS/83/2019 de 31 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019 (BOE del 2 de febrer).

Igualment estan exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, maternitat o paternitat, fills a càrrec i orfandat.

Important: les prestacions públiques de maternitat percebudes de la Seguretat Social s'han vingut considerant com subjectes al IRPF fins a la sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018 (sentència 1462/2018) que va fixar com a doctrina legal que les esmentades prestacions estan exemptes del IRPF.

Com a conseqüència de la citada Sentència del Tribunal Suprem, l'article 1.Primero del Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s'adopten determinades mesurades en matèria tributària i cadastral (BOE del 29), va modificar, amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, la redacció de la lletra h) de l'article 7 de la Llei del IRPF en els termes transcrits al Manual, recull l'esmentada doctrina legal, estenent-la a les prestacions de paternitat satisfetes per la Seguretat Social i ampliant expressament l'àmbit de l'exempció a les retribucions percebudes durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, pels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no de dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.

D'acord amb l'esmentada modificació legal, els contribuents que durant l'exercici 2020 hagin percebut prestacions de maternitat o paternitat o retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, no han de declarar els imports exempts i poden deduir-se les retencions suportades.