Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Límits específics

4.1.Per a rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial o de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració i altres membres d'altres òrgans representatius

En els casos d'extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració, i altres membres d'altres òrgans representatius, o d'ambdues, produïdes a partir d'1 de gener de 2013 s'estableixen els següents límits específics addicionals, per a l'aplicació de la reducció del 30 per 100, sense perjudici del límit general anual conjunt de 300.000 euros.

Nota al quadre:

(*) RT = suma aritmètica de tals rendiments del treball procedents d'una mateixa empresa, o d'altres empreses del grup amb independència del nombre de períodes impositius a què s'imputin.(Tornar)

Quantia dels rendiments de treball irregularsLímit sobre el qual aplicar la reducció del 30 per 100
Fins a 700.000 euros Límit general anual conjunt = 300.000 euros 
Entre 700.000,01 i 1.000.000 euros 300.000 - (RT - 700.000) (*)
Més de 1.000.000 euros 0 euros

Per a l'aplicació d'aquests límits la quantia total del rendiment del treball a computar vindrà determinada per la suma aritmètica dels rendiments del treball anteriorment indicats procedents de la mateixa empresa o d'altres empreses del grup de societats en les quals es presentin les circumstàncies previstes a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència del nombre de períodes impositius a què s'imputin.

Recordi: aquests límits addicionals específics no són aplicables als rendiments del treball que derivin de l'extinció de relacions laborals o mercantils, produïdes anteriorment a 1 de gener de 2013 (disposició transitòria vint-i-cinquena de la Llei del IRPF).

Tingui's en compte també que tractant-se de rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial, a efectes d'aplicar els límits específics addicionals, la quantia del rendiment a computar serà l'excés sobre el límit exempt.

Exemple:

El senyor R.T.L va ser acomiadat el 3 de gener de 2020.Com a conseqüència de l'anterior ha percebut de l'empresa una indemnització de 550.000 euros dels quals 200.000 euros corresponen a la quantia establerta amb caràcter obligatori a l'Estatut dels Treballadors per a l'acomiadament improcedent.Calcular la reducció aplicable

Solució:

Import rebut:550.000

Import exonerat de gravamen:180.000

El menor de:

  1. Import establert com a obligatori per l'Estatut dels Treballadors:200.000
  2. Import màxim indemnització exempta:180.000

Ingressos íntegres fiscalment computables (550.000 – 180.000) = 370.000

Nota:els excessos indemnitzatoris sobre el límit exempt (això és els 370.000 euros) estan sotmesos a tributació com rendiments del treball.

Reducció aplicable (30% s/ 300.000) = 90.000

Nota:en ser la quantia dels rendiments subjectes inferior a 700.000 euros, la reducció s'aplica amb el límit general anual conjunt de 300.000 euros.

Rendiment a incloure en la base imposable (370.000 – 90.000) = 280.000 

4.2.Per a rendiments que derivin de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors concedides abans d'1 de gener de 2015

En aquest cas (rendiments del treball derivats de totes les opcions de compra concedides anteriorment a 1 de gener de 2015), sense perjudici de l'aplicació del límit anual conjunt (300.000 euros), serà d'aplicació el límit previst a l'article 18.2.b) 1r de Llei del IRPF a la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

L'esmentat límit consistia que la quantia del rendiment sobre la qual s'aplicava la reducció no podia superar l'import que resulti de multiplicar el salari mitjà anual del conjunt dels declarants en el IRPF, que serà de 22.100 euros, pel nombre d'anys de generació del rendiment.

Respecte al salari mitjà anual del conjunt de declarants de l'Impost vegeu disposició transitòria setzena del Reglament del IRPF.

Aquest límit es duplicava quan els esmentats rendiments complien els següents requisits:

a. Les accions o participacions adquirides es mantinguessin, almenys, durant tres anys, a comptar des de l'exercici de l'opció de compra.

b. L'oferta d'opcions de compra es realitzés en les mateixes condicions a tots els treballadors de l'empresa, grup o subgrups d'empresa.

En els plans generals de lliurament d'opcions de compra sobre accions o participacions, l'incompliment del requisit de manteniment de les accions o participacions adquirides, almenys, durant tres anys, motivarà l'obligació de presentar una autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que intervingui entre la data que s'incompleixi el requisit i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu que es produeixi l'esmentat incompliment (disposició transitòria dissetena Reglament).