Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

C 3.Límits temporals per a l'aplicació de les reduccions del règim transitori

Normativa:disposició transitòria undécima.3 i disposició transitòria duodécima.4 Llei IRPF

Novetat: a partir de l'1 de gener de 2020 el règim transitori no serà d'aplicació a les prestacions que es percebin com a conseqüència de contingències esdevingudes als exercicis 2011 y anteriors.

A partir d'1 de gener de 2015 la possibilitat d'aplicar les reduccions dels règims transitoris comentades en els apartats 1 i 2 anteriors (tant de les derivades contractes d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions com de les derivades de plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats), es condiciona que les prestacions es percebin en forma de capital en un determinat termini l'acabament del qual depèn de l'exercici en què esdevé la contingència.Així:

  • Prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015

    El règim transitori serà d'aplicació, en el seu cas, a les prestacions percebudes a l'exercici en el qual esdevingui la contingència corresponent, o als dos exercicis següents.

  • Prestacions derivades de contingències esdevingudes als exercicis 2012 a 2014

    El règim transitori només podrà ser d'aplicació, en el seu cas, a les prestacions percebudes fins a l'acabament del vuitè exercici següent a aquell en el qual va esdevenir la contingència corresponent.

Important: si la prestació en forma de capital es percep una vegada finalitzats aquests terminis, el contribuent no podrà aplicar cap reducció per aquest concepte.