Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Instrumentació

Els Plans d'Estalvi a llarg termini poden ser instrumentats de dues formes:

 a. Assegurances Individuals de Vida

El Assegurança Individual d'Estalvi a llarg termini (SIALP) es configura com una assegurança individual de vida diferent dels previstos a l'article 51 d'aquesta Llei (sistemes de previsió social:plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència), que no cobreixi contingències diferents de supervivència o mort, en la qual el mateix contribuent sigui el contractant, assegurat i beneficiari tret d'en cas de mort.

En el condicionat del contracte es farà constar de forma expressa i destacada que es tracta d'una Assegurança Individual d'Estalvi a llarg termini i les seves sigles (SIALP) queden reservades als contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 2015 que compleixin els requisits previstos en aquesta Llei.

Els Plans d'Estalvi a llarg termini es poden instrumentar a través d'un o successives Assegurances Individuals de Vida a llarg termini.

b. Dipòsits i contractes financers

Els Plans d'Estalvi a llarg termini també es poden instrumentar a través de dipòsits i contractes financers integrats a la denominada Compte Individual d'Estalvi a llarg termini.

La Compte Individual d'Estalvi a llarg termini (CIALP) es configura com un contracte de dipòsit de diners celebrat pel contribuent amb una entitat de crèdit, amb càrrec a la qual es podran constituir un o diversos dipòsits de diners, així com contractes financers dels definits en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article segon de l'Ordre EHA/3537/2005, de 10 de novembre, per la qual es desenvolupa l'article 27.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, en les condicions del qual es prevegi que tant l'aportació com la liquidació al venciment s'efectuarà en tot cas exclusivament en diners.

Tingui's en compte que la referència a l'article 27.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, s'ha d'entendre feta actualment a l'article 37.6 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors (BOE del 24).

Els contractes financers definits en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article segon de l'Ordre EHA/3537/2005, de 10 de novembre, són contractes no negociats a mercats secundaris oficials pels quals una entitat de crèdit rep diners o valors, o ambdues coses, de la seva clientela assumint una obligació de reembors consistent bé en el lliurament de determinats valors cotitzats, bé en el pagament d'una suma de diners, o ambdues coses, en funció de l'evolució de la cotització d'un o diversos valors, o de l'evolució d'un índex borsari, sense compromís de reembors íntegre del principal rebut.

Els esmentats dipòsits i contractes financers s'hauran de contractar pel contribuent amb la mateixa entitat de crèdit en la qual s'hagi obert el Compte Individual d'Estalvi a llarg termini.Els rendiments s'integraran obligatòriament al Compte Individual i no es computaran a efectes del límit de 5.000 euros a què ens referim dins de l'apartat de característiques i requisits dels Plans d'Estalvi a Llarg Plaça.

El Compte Individual d'Estalvi a llarg termini haurà d'estar identificat singularment i separat d'altres formes d'imposició.Així mateix, els dipòsits i contractes financers integrats al Compte hauran de contenir en la seva identificació la referència a aquesta última.

En el condicionat del contracte es farà constar de forma expressa i destacada que es tracta d'un Compte Individual d'Estalvi a llarg termini i les seves sigles (CIALP) queden reservades als contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 2015 que compleixin els requisits previstos en aquesta Llei i integraran dipòsits i contractes financers contractats a partir de l'esmentada data.