Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Disposició de drets econòmics i tributació de la renda vitalícia assegurada

Disposició de drets econòmics

En el supòsit de disposició, total o parcial, pel contribuent abans de la constitució de la renda vitalícia dels drets econòmics acumulats es tributarà conforme al previst en la Llei del IRPF en proporció amb la disposició realitzada.A aquests efectes, es considerarà que la quantitat recuperada correspongui a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva corresponent rendibilitat.

Els acceptants dels plans individuals d'estalvi sistemàtic podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seva provisió matemàtica a un altre pla individual d'estalvi sistemàtic del qual siguin acceptants.La mobilització total o parcial d'un pla d'estalvi sistemàtic a l'altre seguirà, en el que li sigui d'aplicació, el procediment relatiu als plans de previsió assegurats (disposició addicional cinquena Reglament IRPF).

En el cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent haurà d'integrar en el període impositiu en què es produeixi l'anticipació, la renda que va estar exempta per aplicació del disposat en la lletra v) de l'article 7 de la Llei de l'IRPF.

Tributació de la renda vitalícia assegurada

 1. La rendibilitat que es posi de manifest a la constitució de la renda vitalícia assegurada (diferència entre el valor actual actuarial de la renda i la suma de les primes satisfetes) es troba exempta de l'IRPF, d'acord amb el previst a l'article 7.v) de la Llei de l'IRPF.
 2. La renda vitalícia que es percebi tributarà de conformitat amb els percentatges establerts per a les rendes vitalícies immediates.

  A aquests efectes cap recordar que, en el cas de rendes vitalícies immediates que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, es considera rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges:

  Edat del perceptorPercentatge aplicable
  Menys de 40 anys 40 per 100
  Entre 40 i 49 anys 35 per 100
  Entre 50 i 59 anys 28 per 100
  Entre 60 i 65 anys 24 per 100
  Entre 66 i 69 anys 20 per 100
  70 o més anys 8 per 100

  Aquests percentatges seran els corresponents a l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i romandran constants durant tota la vigència de la mateixa.