Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Instrumentació i forma de percepció de les prestacions

Instrumentació

Els recursos aportats s'han d'instrumentar a través d'assegurances individuals de vida en les quals el contractant, assegurat i beneficiari sigui el mateix contribuent.

Les assegurances de vida aptes per a aquesta fórmula contractual no seran les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions conforme a la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, ni els instruments de previsió social que redueixen la base imposable del IRPF.

En el condicionat del contracte es farà constar de forma expressa i destacada que es tracta d'un pla d'estalvi individual sistemàtic i les seves sigles queden reservades als contractes que compleixin els requisits previstos en la Llei de l'IRPF.

Forma de percepció de les prestacions

La renda vitalícia es constituirà amb els drets econòmics procedents de les esmentades assegurances de vida.Als contractes de renda vitalícia podran establir-se mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort una vegada constituïda la renda vitalícia.

El mecanisme de reversió als contractes d'assegurances és el procediment pel qual l'assegurat (que, en el cas del PIAS, és el primer beneficiari) pot traslladar, després de la seva mort, a un nou beneficiari la totalitat o una part de la renda vitalícia.

Els contractes d'assegurances de renda vitalícia amb períodes certs de prestació són aquells en els quals es garanteix que la renda es percebrà durant un nombre mínim d'anys encara que mori l'assegurat i beneficiari inicial de la renda (lògicament en cas de mort de l'assegurat la renda la percebrà el beneficiari designat a tal efecte).

Finalment, les fórmules de contraassegurança (les més utilitzades a la pràctica asseguradora) són aquelles que garanteixen al beneficiari designat un capital en cas de mort de l'assegurat.

Ara bé, a fi d'assegurar que l'aplicació de l'exempció prevista a l'article 7.v) de la Llei del IRPF compleix la finalitat pretesa, s'exigeix als contractes celebrats posteriorment a 1 d'abril de 2019 en els que s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort, el compliment dels següents requisits (disposició addicional novena Reglament IRPF):

 1. En el supòsit de mecanismes de reversió en cas de mort de l'assegurat, únicament podrà existir un potencial beneficiari de la renda vitalícia que reverteixi.

 2. En el supòsit de períodes certs de prestació, els esmentats períodes no podran excedir de 10 anys des de la constitució de la renda vitalícia.

 3. En el supòsit de fórmules de contraassegurança, la quantia total a percebre amb motiu de la mort de l'assegurat en cap moment no podrà excedir dels següents percentatges respecte de l'import destinat a la constitució de la renda vitalícia:

  Anys des de la constitució de la renda vitalícia Percentatge
  1.º 95 per 100
  2.º 90 per 100
  3.º 85 per 100
  4.º 80 per 100
  5.º 75 per 100
  6.º 70 per 100
  7.º 65 per 100
  8.º 60 per 100
  9.º 55 per 100
  10è d'ara endavant 50 per 100

Important:Els nous requisits que s'estableixen per als supòsits en què hi hagi mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort sobre contractes de rendes vitalícies assegurades no resultarà d'aplicació als contractes d'assegurança de vida celebrats anteriorment a 1 d'abril de 2019, amb independència que la constitució de la renda vitalícia es realitzi posteriorment a l'esmentada data.