Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Supòsits especials

. Assegurances de capital diferit que es destinin a la constitució de rendes

Normativa:Art. 25.3 a) 6è Llei IRPF

Les assegurances de vida o invalidesa que prevegin prestacions en forma de capital i l'esmentat capital es destini a la constitució de rendes vitalícies o temporals no tributaran en el moment de produir-se la contingència coberta per l'assegurança, sinó que ho faran en el moment de constitució de les rendes vitalícies o temporals d'acord amb el règim de les mateixes que més endavant es comenta.Per a això és precís que la possibilitat de conversió es reculli al contracte d'assegurança i que el capital no es posi a disposició del contribuent per cap medi.

. Assegurances d'invalidesa el beneficiari de les quals és el creditor hipotecari

Normativa:Disposició addicional quarantena Llei IRPF

Les rendes derivades de la prestació per la contingència d'incapacitat coberta en una assegurança, tindran el mateix tractament fiscal que hagués correspost de ser el beneficiari el mateix contribuent, això és, es consideraran rendiments del capital mobiliari, quan es donin els següents requisits:

  • Que sigui percebuda pel creditor hipotecari del contribuent com a beneficiari del mateix.
  • Que el creditor hipotecari del contribuent tingui l'obligació d'amortitzar totalment o parcialment el deute hipotecari del contribuent.
  • Que el creditor hipotecari sigui una entitat de crèdit, o una altra entitat que, de manera professional realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

No obstant això, aquestes rendes en cap cas no se sotmetran a retenció.

Per tant, en aquest cas, en donar-se la contingència coberta, la cancel·lació del préstec hipotecari per una entitat asseguradora amb la qual el contribuent hagi subscrit una assegurança de vida que cobreixi el risc d'invalidesa absoluta, origina per a aquest un rendiment del capital mobiliari per la diferència entre l'import total de la prestació de l'assegurança corresponent a l'entitat de crèdit (creditor hipotecari) i l'import de les primes satisfetes l'any en curs.L'import del romanent percebut pel contribuent tindrà així mateix la consideració de rendiment del capital mobiliari conforme a l'article 25.3 a) de la Llei del IRPF

Important: la condició perquè les percepcions derivades d'una assegurança de vida o invalidesa tributin en l'IRPF és que coincideixin l'acceptant que contracta i paga la prima de l'assegurança (o l'assegurat si l'assegurança és col·lectiva), i el beneficiari de la prestació, tret d'en aquest supòsit especial d'assegurances en el qual el beneficiari és el creditor hipotecari;en cas contrari la percepció normalment tributarà en l'Impost sobre Successions i Donacions.