Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Despeses deduïbles

Normativa: Arts. 26.1 b) Llei IRPF i 20 Reglament

En els supòsits següents:

  • Rendiments procedents de la prestació d'assistència tècnica
  • Rendiments procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines
  • Rendiments procedents del subarrendament percebuts pel subarrendador

Seran deduïbles dels rendiments íntegres les despeses necessàries per a la seva obtenció, així com l'import del deteriorament sofert pels béns o drets dels que siguin procedents els ingressos.

A aquests efectes, tenen la consideració de despeses deduïbles els previstos com a tals per als  rendiments del capital immobiliari comentats en el capítol anterior, amb la diferència que no resulta d'aplicació el límit previst per a interessos i altres despeses de finançament i despeses de reparació i conservació.