Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Despeses deduïbles

Normativa:Arts.26.1 b) Llei IRPF i 20 Reglament

En els següents supòsits:

  • Rendiments procedents de la prestació d'assistència tècnica
  • Rendiments procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines
  • Rendiments procedents del subarrendament percebuts pel sotsarrendador

Seran deduïbles dels rendiments íntegres les despeses necessàries per a la seva obtenció, així com l'import del deteriorament patit pels béns o drets dels quals procedeixin els ingressos.

A aquests efectes, tenen la consideració de despeses deduïbles els previstos com a tals per als rendiments del capital immobiliari comentats al capítol anterior, amb l'excepció que no resulta d'aplicació el límit previst per a interessos i altres despeses de finançament i despeses de reparació i conservació.