Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Exempcions en guanys patrimonials

Donacions a determinades entitats

Normativa: Art. 33.4 a) Llei IRPF

Estan exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de les donacions efectuades a les entitats esmentades en l'article 68.3 de la Llei de l'IRPF.

Les entitats a què es refereix l'article 68.3 de la Llei de l'IRPF són les que donen dret a practicar la deducció per donatius. Aquestes  entitats beneficiàries del mecenatge  es relacionen en el Capítol 16.

Transmissió del seu habitatge habitual per majors de 65 anys o persones en situació de dependència

Normativa: Arts. 33.4 b) Llei IRPF i 41 bis Reglament  IRPF

Estan exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió per majors de 65 anys del seu habitatge habitual, així com per les persones que es trobin en situació de dependència severa o de gran dependència de conformitat amb la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. L'exempció també s'aplica a la transmissió de la nua propietat de l'habitatge habitual pel seu titular, reservant-se aquest l'usdefruit vitalici sobre aquest habitatge.

Als exclusius efectes de l'aplicació d'aquesta exempció, s'entendrà que el contribuent està transmetent el seu habitatge habitual quan aquesta edificació constitueixi el seu habitatge habitual en aquell moment o hagués tingut tal consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de transmissió.

La no-subjecció a l'IRPF de les  quantitats percebudes en determinats supòsits d'hipoteca inversa de l'habitatge habitual es comenta en la subapartada "Rendes no subjectes", d'aquest mateix Capítol. Respecte al concepte d'habitatge, vegeu la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de l'IRPF.

Pagament dels deutes tributaris amb béns integrants del Patrimoni Històric  Espanyol

Normativa: Art. 33.4 c) Llei IRPF

Estan exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu del pagament dels deutes tributaris de l'IRPF i de l'Impost sobre Successions i Donacions mitjançant entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

Dació en pagament de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 33.4 d) Llei IRPF

Estan exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor o garant del deutor, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o de qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzeu l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Precisió: la dació en pagament no queda desnaturalitzada ni muta la seva naturalesa pel fet que es faci a favor d'un tercer, diferent del creditor hipotecari, sempre que sigui aquest el que imposi tal condició per accedir a la dació i l'accepti com extintiva de l'obligació.

Així mateix, es declaren exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió de l'habitatge en què concorrin els mateixos requisits que per a la dació en pagament anterior, realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials.

En qualsevol cas serà necessari que el propietari de l'habitatge habitual no disposi d'uns altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute i evitar l'alienació de l'habitatge.

Respecte al concepte d'habitatge habitual, vegeu la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de l'IRPF i article 41 bis del Reglament.

Exempció per reinversió en habitatge habitual

Normativa: Arts. 38.1 Llei IRPF i 41 Reglament  IRPF

Està exempta el guany patrimonial obtingut per la transmissió de l'habitatge habitual, sempre que la reinversió de l'import obtingut es produeixi en l'adquisició d'un altre habitatge habitual o en la rehabilitació d'aquella que tingui tal caràcter, en les condicions i requisits establerts reglamentàriament, en el mateix exercici en què s'obté el guany patrimonial, en els dos anteriors o en els dos següents.

Les condicions i requisits per a l'aplicació d'aquesta  exempció per reinversió en habitatge habitual  es comenten en el Capítol 11.

Exempció per reinversió en una altra entitat de nova o recent creació

Normativa: Arts. 38.2 Llei IRPF i 41 Reglament  IRPF

Està exempta el guany patrimonial obtingut per la transmissió d'accions o participacions per les quals s'hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista en l'article 68.1 d'aquesta Llei, sempre que l'import total obtingut per la transmissió de les mateixes es reinverteixi en l'adquisició d'accions o participacions de les esmentades entitats en les condicions que reglamentàriament es determinin.

Les condicions i requisits per a l'aplicació d'aquesta  exempció per reinversió en una altra entitat de nova o recent creació es comenten en el capítol 11.

Exempció per reinversió en rendes vitalícies

Normativa: Arts. 38.3 Llei IRPF i 42 Reglament  IRPF

Estan exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest en la transmissió per contribuents majors de 65 anys d'elements patrimonials, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada a favor seu, en les condicions establertes reglamentàriament. La quantitat màxima total que a aquest efecte podrà destinar-se a constituir rendes vitalícies serà de 240.000 euros. Ha de destacar-se que aquest límit d'inversió és per contribuent, no per operació.

Quan l'import reinvertit sigui inferior al total del que s'hagi percebut en la transmissió, només s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

L'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda determinarà la submissió a gravamen del guany patrimonial corresponent.

El tractament dels rendiments que deriven de la renda vitalícia no té cap particularitat, tributant com a rendiments del capital mobiliari.

El comentari detallat d'aquesta exempció per la transmissió d'elements patrimonials per contribuents  majors de 65 anys amb reinversió de l'import  obtingut en rendes vitalícies es conté en el Capítol 11.

Transmissió d'accions o participacions d'empreses de nova o recent creació adquirides entre l'11 de juliol de 2011 i el 29 de setembre de 2013

Normativa: Vegeu la disposició addicional trenta-quatrena Llei de l'IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Està exempta el guany patrimonial que es posin de manifest amb motiu de la transmissió d'accions o participacions adquirides pel contribuent en empreses de nova o recent creació entre l'11 de juliol de 2011 i el 29 de setembre de 2013, sempre que hagin romàs en el seu patrimoni per un període superior a tres anys (comptats de data a data) des de la seva adquisició, i es compleixin els requisits i condicions establertes en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de l'IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Ajuts excepcionals per danys personals causats per desastres naturals

Estan exemptes els  ajuts concedits en els supòsits de defunció i d'incapacitat causades directament per la borrasca “Filomena”, d'acord amb el que disposa el Reial Decret llei 10/2021, de 18 de maig (BOE de 19 de maig), així com els ajuts concedits per danys personals causats directament per les erupcions volcàniques en la illa de La Palma conforme al que estableix el Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre).

També resulten exemptes, en idèntics termes, entre d'altres, els ajuts excepcionals per danys personals soferts per les persones afectades per:

 • Els moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 al municipi de Lorca (Murcia), conforme al que estableix l'article 2 del Reial Decret llei 6/2011, de 13 de maig (BOE de 14 de maig. Correcció d'errors del 18 i 19 de maig), modificat pel Reial Decret llei 17/2011, de 31 d'octubre (BOE d'1 de novembre).

 • Els incendis forestals i altres catàstrofes naturals als que sigui d'aplicació la Llei 14/2012, de 26 de desembre (BOE de 27 de desembre). Vegeu també els Reials Decrets 1505/2012, de 2 de novembre (BOE de 3 de novembre) i 389/2013, de 31 de maig (BOE de 15 de juny), pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2012.

 • Les tempestes de vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica el gener i febrer de 2014, conforme al que estableixen els articles 2 i 10 del Reial Decret llei 2/2014, de 21 de febrer, (BOE de 22 de febrer).

 • Les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts durant els mesos de gener, febrer i març de 2015, conforme al que estableixen els articles 2 i 10 del Reial Decret llei 2/2015, de 6 de març (BOE de 7 de març) o els temporals de pluja en la Comunitat Autònoma de Canàries i al sud i aquest peninsular durant els mesos de setembre i octubre de 2015 d'acord amb els articles 2 i 10 del Reial Decret llei 12/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre).

 • Els temporals de pluja, vent, nevades, pedra i fenòmens costaners esdevinguts durant els mesos de novembre i desembre de 2016 i el 2017 als que sigui d'aplicació el Reial Decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals (BOE de 28 de gener). Vegeu també els Reials Decrets 265/2017, de 17 de març i 1387/2018, de 19 de novembre (BOE de 20 de novembre), pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del Reial Decret llei 2/2017.

 • Els temporals de pluges torrencials, neu, calamarsa i vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, pedra, fenòmens costaners i tornados, així com incendis forestals o d'altres fets catastròfics esdevinguts des del mes de gener de 2018 fins al 20 de setembre i altres situacions a les que són d'aplicació el Reial Decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques (BOE de 26 de gener) i el Reial Decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques (BOE de 21 de setembre).

Amb efectes des del 28 de desembre de 2022, estan  exemptes de l'IRPF els ajuts previstos en la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, per danys personals ocasionats pels incendis forestals que van tenir lloc durant els mesos de juny, juliol i agost en les Comunitats Autònomes  que es declaren zones afectades greument per emergències de protecció civil (Andalucía, Aragón, les Balears, les Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Navarra, el País Basc i La Rioja), en l'annex de l'Acord del Consell de Ministres 23 d'agost de 2022,  tot això conforme al que estableix l'apartat 7 de l'article 94 del   Reial Decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de la illa de La Palma i a unes altres situacions de vulnerabilitat (BOE de 28 de desembre).

Ajuts excepcionals per danys en elements patrimonials causats per desastres naturals

Normativa: Disposició addicional cinquena.1 apartat c) Llei  IRPF

No s'integraran en la base imposable de l'IRPF, els ajuts públics que tinguin per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació, enfonsament, erupció volcànica o altres causes naturals, d'elements patrimonials.

Pel que fa al cas, tinguin-se en compte els ajuts destinats a pal·liar danys personals, habitatge, establiments industrials, mercantils i de serveis, a corporacions locals, i a persones físiques o jurídiques, previstes en el Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre).

Ajuts per compensar els costos en les edificacions afectades per l'alliberament del primer dividend digital

Normativa: Disposició addicional cinquena.4 Llei IRPF

No s'integraran en la base imposable de l'IRPF, els ajuts concedits en virtut del que disposa el Reial decret 920/2014, de 31 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiu en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital (primer dividend digital).

Atenció: a diferència de l'anterior, està subjecta i no exempta l'ajuda per compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiu en les edificacions afectades per l'alliberament del segon dividend digital, regulada en el Reial decret 392/2019, de 21 de juny.

Subvencions i ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis

Normativa: Disposició addicional cinquena.4 Llei IRPF

No s'integraran en la base imposable de l'IRPF, en l'exercici 2021 i següents els ajuts concedits en virtut dels diferents programes establerts en els següents Reials Decrets:

 • El Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes;

 • El Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla;

 • El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Transmissió d'immobles urbans adquirits entre el 12 de maig de 2012 i el 31 de desembre de 2012

Normativa: Disposició addicional trenta-setena Llei IRPF

Està exempta el 50 per 100 del guany patrimonial que es posi de manifest amb motiu de la transmissió d'immobles urbans adquirits a títol onerós a partir de 12 de maig de 2012 fins al 31 de desembre de 2012.

Aquest supòsit es comenta dins  guanys patrimonials exempts  en  el Capítol 11.

Rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals

Normativa: Disposició addicional quaranta-tresena Llei IRPF

Estan exemptes les rendes obtingudes pels deutors que es posin de manifest com a conseqüència de treus i dacions en pagament de deutes, establertes en:

 • Un conveni aprovat judicialment conforme al procediment fixat en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, en el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

 • Un acord de refinançament judicialment homologat al que es refereix l'article 71 bis i la disposició addicional quarta de Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020,  regulat en el Títol II del llibre segon, articles 596 a 630, del   Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

 • Un acord extrajudicial de pagaments a què es refereix el Títol  X de Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, regulat en el Títol III del llibre segon, articles 631 a 694, del   Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal, o

 • o, finalment, com a conseqüència d'exoneracions del passiu insatisfet a què es refereix l'article 178 bis de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, el Capítol II  del Títol XI del llibre primer, articles 486 a 502, del   Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

En tots els casos és requisit necessari perquè les rendes es declarin exemptes que els deutes no derivin de l'exercici d'activitats econòmiques.

Respecte al criteri d'imputació en el cas de pèrdues derivades de crèdits vençuts i no cobrats quan adquireixi eficàcia una treu establerta en un acord de refinançament judicialment homologable, o en un acord extrajudicial de pagaments, vegeu l'article 14.2.k) de la Llei de l'IRPF.

Indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals  pels familiars de les víctimes de l'accident del vol GWI9525

Normativa: Disposició addicional cinquanta-unena Llei IRPF

Amb efectes des del  31 de març de 2022  i exercicis anteriors no prescrits, es declaren exemptes les indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals  pels familiars de les víctimes de l'accident del vol GWI9525, esdevingut el 24 de març de 2015, així com els ajuts satisfets per la companyia aèria afectada o per una entitat vinculada a aquesta última.

Novetat: tingui-se en compte que el Reial decret-llei 6/2022, de 29 de març ha introduït aquesta exempció amb efectes des del 31 de març de 2022 i exercicis anteriors no prescrits.