Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. En general

Entre les rendes no sotmeses a l'IRPF poden citar-se les següents:

• Les rendes que es trobin subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions

Normativa: Art. 6.4 Llei IRPF

Aquestes rendes estan constituïdes pels guanys patrimonials que es produeixen en la persona que rep quantitats, béns o drets per herència, llegat o donació o per ser beneficiaris de contractes d'assegurances sobre la vida, quan el contractant sigui persona diferent del beneficiari, tret dels supòsits en què per expressa disposició legal les quantitats percebudes d'aquestes assegurances tenen la consideració de rendiments del treball.

• Els guanys o pèrdues patrimonials posades de manifest en els supòsits relacionats en l'article 33.3 de la Llei de l'IRPF

L'article 33.3 de la Llei de l'IRPF estableix els  supòsits en què, per expressa disposició legal, no existeix guany o pèrdua patrimonial  que es comenten  en el Capítol 11 al que es remet.

• Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 (percentatges reductors o d'abatiment)

Normativa: disposició addicional primera Llei de l'IRPF

La part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (no així les pèrdues patrimonials) derivada d'elements patrimonials no afectes al desenvolupament d'activitats econòmiques que a 31 de desembre de 1996 tinguessin un període de permanència en el patrimoni del contribuent superior a:

  • 10 anys, en el supòsit de béns immobles o drets sobre els mateixos.

  • 5 anys, en el supòsit d'accions admeses a negociació, a excepció de les accions representatives del capital social de Societats d'Inversió Mobiliària i Immobiliària.

  • 8 anys, en el supòsit dels altres béns o drets.

Des de l'1 de gener de 2015 s'estableix per a tots els elements patrimonials als que resulti d'aplicació l'anterior, un límit màxim i conjunt de 400.000 euros que opera sobre el valor de transmissió.

El comentari detallat d' aquest  règim  transitori  es conté en el Capítol 11.

• Les pèrdues patrimonials que, per expressa disposició continguda en l'article 33.5 de la Llei de l'IRPF, no es computen com a tals

La relació detallada d'aquestes  pèrdues patrimonials que no es computen com a tals  es conté en el Capítol 11, a què es remet.

• Els rendiments del capital mobiliari que es posin de manifest amb motiu de transmissions lucratives d'actius financers a causa de defunció del contribuent

Normativa: Art. 25.6 Llei IRPF

És necessari posar de manifest que aquest supòsit complet el relatiu a la no-subjecció dels guanys o pèrdues patrimonials produïdes per transmissions lucratives a causa de defunció del contribuent (plusvàlua del mort) inclòs dins els relacionats en  l'article 33.3 de la Llei de l'IRPF. En conseqüència, no tindran la consideració de rendiments del capital mobiliari per al causant els derivats de la transmissió lucrativa d'actius financers a causa de defunció.

• La renda que es posi de manifest com a conseqüència de l'exercici de dret de rescat dels contractes d'assegurança col·lectiva que instrumentin compromisos per pensions

Normativa: Disposició addicional primera Llei  IRPF

Aquesta renda no estarà subjecta a l'IRPF del titular dels recursos econòmics que en cada cas correspongui, en els supòsits següents:

  • Per a la integració total o parcial dels compromisos instrumentats en la pòlissa en un altre contracte d'assegurança que compleixi els requisits de la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

  • Per a la integració en un altre contracte d'assegurança col·lectiva, dels drets que corresponguin al treballador segons el contracte original en el cas de cessament de la relació laboral.

Tampoc està subjecta a l'IRPF la renda que es posi de manifest com a conseqüència de la participació en beneficis dels contractes d'assegurança que instrumentin compromisos per pensions d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, quan aquesta participació en beneficis es destini a l'augment de les prestacions assegurades en aquests contractes.

• Disposició de béns que conformen el patrimoni personal per assistir les necessitats econòmiques de la vellesa i de la dependència

Normativa: Disposició addicional quinzena Llei  IRPF i disposició addicional primera Llei 41/2007, de 7 de desembre (BOE de 8 de desembre).

Les quantitats percebudes com a conseqüència de les disposicions que es facin de l'habitatge habitual (hipoteca inversa ) per les persones majors de 65 anys, així com per les persones que es trobin en situació de dependència severa o gran dependència, a què es refereix l'article 26 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 15 de desembre), sempre que es duguin a terme de conformitat amb la regulació financera relativa als actes de disposició de béns que conformen el patrimoni personal per assistir les necessitats econòmiques de la vellesa i de la dependència.

Respecte al   concepte d'habitatge habitual  vegeu la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de l'IRPF i l'article 41 bis el Reglament de l'IRPF.

La hipoteca inversa es regula en la disposició addicional primera de la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l'assegurança de dependència i per la qual s'estableix determinada norma tributària (BOE de 8 de desembre). I d'acord amb aquesta disposició s' entén per "hipoteca inversa" el préstec o crèdit garantit mitjançant hipoteca sobre un bé immoble que constitueixi l'habitatge habitual del sol·licitant,  sempre que compleixin els següents requisits:

  1. que el sol·licitant i els beneficiaris que aquest pugui designar siguin persones d'edat igual o superior als 65 anys o afectades de dependència o persones a les que se'ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100,

  2. que el deutor disposi de l'import del préstec o crèdit mitjançant disposicions periòdiques o úniques,

  3. que el deute només sigui exigible pel creditor i la garantia executable quan mori el prestatari o, si així s'estipula en el contracte, quan mori l'últim dels beneficiaris,

  4. que l'habitatge hipotecat hagi estat taxada i assegurada contra danys d'acord amb els termes i els requisits que s'estableixen en els articles 7 i 8 de la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari.”

Aquestes hipoteques només podran ser concedides per les entitats de crèdit i per les entitats asseguradores autoritzades per a operin a Espanya, sens perjudici dels límits, requisits o condicions que, a les entitats asseguradores, imposeu la seva normativa sectorial.

• Ajuts econòmics que es concedeixin per despeses de malaltia no coberts

Tampoc tenen la consideració de renda subjecta aquells ajuts econòmics que es concedeixin per despeses de malaltia no coberts pel Servei de Salut o Mutualitat corresponent, que es destinin al tractament o restabliment de la salut.