Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

B) Prestacions en forma de capital derivades de règims públics de previsió social

Normativa: Art. 18.3 Llei IRPF i 12.3 Reglament  IRPF

Els contribuents podran aplicar una reducció del 30 per 100 sobre les següents prestacions, sempre que es percebin en forma de capital, consisteixin en una percepció de pagament únic i hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació. El termini de dos anys no resulta exigible en el cas de prestacions per invalidesa:

  1. Les pensions i havers passius percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i Classes Passives i altres prestacions públiques no exemptes per situacions d'incapacitat, jubilació, accident, malaltia,  viduïtat  o similars.

    Precisió: no obstant això, quan es percebin pensions o prestacions assimilades de períodes anteriors, o complements o recàrrecs de les mateixes de tals períodes, perquè una sentència judicial així l'hagi reconegut, a les quantitats percebudes de períodes anteriors, quan els períodes concernits superin els dos anys, no els resulta d'aplicació la reducció de l'article 18.3 de la Llei 35/2006, però sí la de l'article 18.2 de la Llei de l'IRPF. Vegeu la Resolució del Tribunal Economicoadministratiu (TEAC) d'1 de juny de 2020, Reclamació número 00/03228/2019,  recaiguda en recurs d'alçada per a la unificació de criteri.

  2. Les prestacions percebudes pels beneficiaris de mutualitats generals obligatòries de funcionaris, col·legis d'orfes i altres entitats  similars.

En el cas de prestacions mixtes, que combinin rendes de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma de capital, la reducció referida només resultarà aplicable al cobrament efectuat en forma de capital.