Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim transitori: reduccions aplicables sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social

Prestacions Reduccions Límits temporals
De contractes d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions de les empreses

Prestacions percebudes en forma de capital derivades de contingències esdevingudes amb posterioritat a 1 de gener de  2014  d'assegurances contractades abans de 20 de gener de 2006.

Aquest règim fiscal de reduccions s'aplica a les prestacions percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu i només serà aplicable a la part de la prestació corresponent a les primes satisfetes fins a 31 de desembre de 2006, així com les primes ordinàries previstes en la pòlissa original satisfetes amb posterioritat a aquesta data.

Aportacions empresarials no imputades als treballadors

La reducció s'aplica sobre la prestació percebuda.

Reducció 40 per 100 en els supòsits següents:

Prestacions per invalidesa.

Prestacions corresponents a primes satisfetes amb més de dos anys d'antelació a la data en què es percebin.

 • Prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015.

  El règim transitori serà d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes en l'exercici en el que s'esdevingui la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents.

 • Prestacions derivades de contingències esdevingudes en l'exercici 2014.

  El règim transitori només podrà ser d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a  l' exercici 2014.

Si la prestació en forma de capital es percep una vegada finalitzats aquests terminis, el contribuent no podrà aplicar reducció alguna per aquest concepte

Aportacions empresarials imputades als treballadors

La reducció s'aplica sobre:

(+) Prestació percebuda

(–) Contribucions empresarials imputades al treballador

(–) Aportacions, si escau, efectuades pel propi treballador

Reducció 75 per 100 en els supòsits següents:

 • Rendiments corresponents a primes amb més de cinc anys d'antelació.
 • Prestacions invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa.

Reducció 40 per 100 en els supòsits següents:

 • Rendiments corresponents a primes amb més de dos anys d'antelació.
 • Restants prestacions per invalidesa.
De plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats

Prestacions percebudes en forma de capital derivades de contingències esdevingudes amb posterioritat a 1 de gener de 2014.

La reducció només podrà atorgar-se a les quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu per la part corresponent a aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006.

La reducció es refereix a les prestacions que es rebin respecte de la mateixa contingència.

En el supòsit de percebre en forma de capital prestacions derivades d'un pla de pensions i d'una mutualitat de previsió social per la mateixa contingència, l'aplicació de la reducció es referirà a la prestació del pla de pensions i a la de la mutualitat de previsió social de forma independent.

Reducció 40 per 100 quan es donin les següents circumstàncies:

 • Quan hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.
 • Quan corresponguin a prestacions per invalidesa, sigui qual sigui el període de temps transcorregut des de la primera aportació.
 • Prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015.

  El règim transitori serà d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes en l'exercici en el que s'esdevingui la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents.

 • Prestacions derivades de contingències esdevingudes en  l'exercici 2014.

  El règim transitori només podrà ser d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a l exercici 2014.

Si la prestació en forma de capital es percep una vegada finalitzats aquests terminis, el contribuent no podrà aplicar reducció alguna per aquest concepte

Reducció 50 per 100 per a:

Prestacions percebudes en forma de capital per persones amb discapacitat dels sistemes de previsió social constituïts a favor seu, sempre que haguessin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.