Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En concret: Distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions

Normativa: Arts. 25.1.e) i 33.3.a) Llei IRPF

Cal distingir entre:

1. Valors admesos a negociació en algun dels mercats de valors de la Unió Europea

En aquest cas els imports obtinguts de  la distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions corresponent a valors admesos a negociació minoraran, fins a la seva anul·lació, el valor d'adquisició de les accions o participacions afectades i els excessos que poguessin resultar tributaran com a rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció o a ingrés a compte.

No obstant això, quan la reducció de capital procedeixi de beneficis no distribuïts, la totalitat del que s'ha percebut per aquest concepte tributarà com dividend. A aquests efectes, es considerarà que les reduccions de capital, sigui quin sigui la seva finalitat, afecten en primer lloc a la part del capital social que no provingui de beneficis no distribuïts, fins a la seva anul·lació.

2. Valors no admesos a negociació en algun dels mercats de valors de la Unió Europea

Són els valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2014/65 / UE (Unió Europea) del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats.

En el cas de distribució de la prima d'emissió i de reducció de capital que tingui per finalitat la devolució d'aportacions i no procedeixi de beneficis no distribuïts, corresponent a aquests valors no admesos a negociació haurà de tenir-se en compte  el signe positiu o negatiu de  la diferència entre el valor dels fons propis de les accions o participacions corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la distribució de la prima o a la de la reducció de capital i el seu valor d'adquisició.

  1.  Si la diferència fora positiva, l'import obtingut o el valor normal de mercat dels béns o drets rebuts es considerarà rendiment del capital mobiliari amb el límit de l'esmentada diferència positiva.

    Assenyalar que, si bé els articles 25.1.e) i 33.3.a) Llei IRPF fan referència a la  Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, aquesta directiva ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65 / UE (Unió Europea) del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94 disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

  2. Si la diferència fora negativa o zero, el que s'ha percebut minorarà el valor d'adquisició de les accions o participacions fins a anul·lar-ho.

A l'efecte del càlcul de la diferència positiva, el valor dels fons propis es minorarà si escau, en els següents imports:

  • En l'import dels beneficis repartits amb anterioritat a la data de la distribució de la prima d'emissió o a la de la reducció de capital, procedents de reserves incloses en els esmentats fons propis.

  • En l'import de les reserves legalment indisponibles incloses en aquests fons mateixos que s'haguessin generat amb posterioritat a l'adquisició de les accions o participacions.

L'excés sobre aquest límit, això és, la diferència entre el valor dels fons propis i el valor d'adquisició de les accions o participacions  minorarà el valor d'adquisició d' aquestes últimes  fins a anul·lar-ho i la part d'aquest excés que superi el valor d'adquisició tributarà com a rendiment del capital mobiliari no subjecto a retenció o a ingrés a compte.

Així mateix, amb l’objecte d'evitar supòsits de doble imposició, si el repartiment de la prima d'emissió o la reducció de capital que tingui per finalitat la devolució d'aportacions i no procedeixi de beneficis no distribuïts van determinar rendiments del capital mobiliari per la referida diferència entre el valor d'adquisició i el dels fons propis, i amb posterioritat el contribuent obtingués dividends o participacions en beneficis de la mateixa entitat en relació amb accions o participacions que haguessin romàs en el seu patrimoni des de la distribució de la prima d'emissió o des de la reducció de capital, l'import d'aquests minorarà el valor d'adquisició de les mateixes, amb el límit dels rendiments del capital mobiliari prèviament computats pel repartiment de la prima d'emissió o per la reducció de capital amb devolució d'aportacions.

En resum: si els fons propis atribuïbles al contribuent persona física (minorat en les reserves indisponibles incloses en aquests fons mateixos que s'haguessin generat amb posterioritat a l'adquisició de les accions o participacions i en l'import dels beneficis repartits amb anterioritat a la data de la distribució de la prima d'emissió o a la de la reducció de capital procedents de reserves incloses en els esmentats fons propis) superen el valor d'adquisició de les seves accions o participacions, el que s'ha percebut (el repartiment de la prima d'emissió o la reducció de capital en els termes comentats amb anterioritat), fins aquesta diferència positiva tributa com a rendiment del capital mobiliari. La resta del que s'ha percebut redueix el valor d'adquisició de les accions o participacions fins a la seva anul·lació i la part que superi el valor d'adquisició tributa com a rendiment del capital mobiliari no subjecto a retenció o a ingrés a compte.

La raó d'aquesta modificació es troba en què aquest paràgraf aclaridor només té en compte com minoració dels fons mateixos les reserves legals, no esmentant les reserves repartides abans, que es troben incloses en els fons propis. Al seu torn no es precisa que aquestes reserves legals incloses en aquests fons mateixos són les que s'haguessin generat amb posterioritat a l'adquisició de les accions. D'altra banda, la paraula “excés”, pot confondre, ja que en el paràgraf anterior s'utilitza en el sentit de la part del total percebut que excedeix la diferència positiva entre els fons propis i el valor d'adquisició, mentre que en aquest paràgraf s'utilitza primer com diferència positiva entre els fons propis i el valor d'adquisició i en segon lloc sembla que com la part del total percebut que excedeix la diferència positiva entre els fons propis i el valor d'adquisició. Finalment, ha d'eliminar-se l'expressió “tributa una altra vegada ”, ja que cada component en què es divideix el que s'ha percebut de la societat, tributa o es computa una sola vegada.

A continuació, es recull un supòsit pràctic  sobre aquest tema:

  1. Exemple: Distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions en valors no admesos a negociació