Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions en valors no admesos a negociació

El senyor R.G.M. va adquirir l'any 2009 la quantitat de 300 accions de la societat “Max, SA" que no cotitza en Borsa per un import total de 3.000 euros. El 15 d'octubre de 2022 ha percebut, com a conseqüència de l'ampliació de capital que l'esmentada societat va realitzar l'any anterior, una prima d'emissió de 2 euros per acció.

El capital social de l'entitat “Max, S.A" en l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de distribució de la prima estava format per 2.500 accions de valor nominal de 10 euros, i existien reserves constituïdes per un import de 2.500 euros, de les quals 1.250 euros corresponien a reserves indisponibles.

Solució:

Valor Fons Propis

  • Capital social (2.500 accs. x 10): 25.000,00
  • Reserves totals: +2.500,00
  • Reserves indisponibles: –1.250,00
  • Valor fons propis societat “Max, SA" (25.000 + 2.500 - 1.250) =  26.250,00
  • Valor Fons Propis corresponents a les accions del senyor R.G.M. (10,5 euros x 300 accs.) (1) =  3.150,00

Nota (1) El valor dels fons propis per acció serà de 10,5 euros [resultado de dividir el valor dels fons propis de la societat corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la distribució de la prima entre el número total d'accions d'aquesta societat, això és, 26.250,00  euros / 2.500 acciones].(Tornar)

Límit tributació

  • Valor fons propis de les accions: 3.150,00
  • Valor d'adquisició de les accions: 3.000,00
  • Diferència positiva: 150,00

Tributació de la prima d'emissió

  • Prima d'emissió (300 accs. x 2) =  600,00
  • Límit (3.150-3.000) =  150,00

Import que tributa com a rendiment de capital mobiliari (2), 150,00

Nota (2) Serà la diferència positiva entre el valor dels fons propis corresponent a les accions i el valor d'adquisició d'aquestes, ja que el rendiment del capital mobiliari a computar en aquests casos té com a límit l'esmentada diferència positiva i no està subjecte a retenció.(Tornar)

Excés que minora el valor d'adquisició  (600 - 150) (3) =  450,00

Nota (3) Vindrà determinat per l'excés entre la diferència positiva entre el valor fons propis corresponent a les accions i el valor d'adquisició d'aquestes i l'import de la prima percebut, això és, 450 euros (600 – 150). Com a conseqüència de l'anterior, el nou valor d'adquisició de les accions serà de 2.550 euros (3.000 – 450).

Si amb posterioritat el contribuent obtingués dividends o participacions en beneficis de la mateixa entitat en relació amb aquestes accions, l'import d'aquests amb el límit dels rendiments del capital mobiliari prèviament computats pel repartiment de la prima d'emissió a conseqüència de la referida diferència entre el valor d'adquisició i el dels fons propis, minorarà també el valor d'adquisició de les accions.(Tornar)