Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Rendiments obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol entitat

El senyor L.H.L. ha percebut en l'exercici 2022 els següents rendiments per la seva condició d'accionista de determinades societats que cotitzen en borsa.

1. De la societat “Alfa, SA", ha percebut les següents quantitats:

 • Dividends:

  Import íntegre: 1.020 euros

 • Primes d'assistència a juntes:

  Import íntegre: 300 euros

 • Accions alliberades procedents d'una ampliació de capital:

  Valor de mercat: 3.005 euros

2. El dia 10 de febrer de  2022, ha constituït un usdefruit temporal a 10 anys a favor de l'entitat"Beta, SA" sobre un paquet d'accions de la societat "Gamma, SA" per un import total de 21.000 euros, que percebrà de manera fraccionada a raó de 2.100 euros el dia 13 de febrer de cadascun dels respectius anys de durada de l'usdefruit.

Pel servei d'administració i dipòsit de les accions, l'entitat de crèdit li ha carregat 31 euros. Determinar l'import dels rendiments nets computables i les retencions suportades.

Solució:

Societat "Alfa SA":

 • Import dividends = 1.020
 • Import primes d'assistència a juntes = 300
 • Accions alliberades (1) =--
 • Retenció suportada (193,8 + 57) (2) = 250,80

Constitució usdefruit:

 • Rendiment computable: 2.100
 • Retenció suportada (19% s/2.100): 399

Total ingressos íntegres (1.020 + 300 + 2.100) = 3.420

Despeses deduïbles =  31

Rendiment net a integrar en la base imposable de l'estalvi (3.420 - 31) = 3.389

Notes a l'exemple:

(1) La recepció d'accions totalment alliberades no constitueix rendiment del capital mobiliari. El tractament fiscal aplicable a la recepció d' accions totalment alliberades  (de valors admesos a negociació) es comenta en el Capítol 11 d'aquest manual.(Tornar)

(2) El tipus de retenció aplicable als rendiments  derivats de la participació en fons propis d'entitats per a l'exercici 2022  és el 19 per 100.

En conseqüència, les retencions suportades van ser les següents:

 • Dividend (19% s/1.020) = 193,80
 • Prima assistència a juntes (19% s/300) = 57
 • Import de les retencions: 193,80 + 57 = 250,80 (Tornar)