Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En general, rendiments dineraris i en espècie obtingudes per la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat

S'inclouen dins aquesta categoria els següents rendiments, dineraris o en espècie:

  1. Els dividends, primes d'assistència a juntes i participacions en els beneficis de qualsevol tipus d'entitat.

  2. Els rendiments procedents de qualsevol classe d'actius, excepte l'entrega d'accions totalment o parcialment alliberades que, estatutàriament o per decisió dels òrgans socials, facultin per participar en els beneficis, vendes, operacions, ingressos o conceptes anàlegs d'una entitat per causa diferent de la remuneració del treball personal.

  3. Els rendiments que es derivin de la constitució o cessió de drets d'ús o gaudi , sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, sobre els valors o participacions que representin la participació en els fons propis de l'entitat.

  4. Qualsevol altra utilitat, diferent de les anteriors, procedent d'una entitat per la condició de soci, accionista, associat o partícip.

  5. La distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions. El seu examen es realitza en el següent  apartat  dels "Rendiments obtinguts participació fons propis qualsevol entitat" d'aquest Capítol.