Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Característiques i requisits

a. Nombre de plans per contribuent

Un contribuent només podrà ser titular de forma simultània d'un Pla d'Estalvi a Llarg Termini (assegurança o compte), sens perjudici de la possibilitat de mobilitzar els drets econòmics d'assegurances individuals d'estalvi a llarg termini i dels fons constituïts en comptes individuals d'estalvi a llarg termini d'un Pla a un altre.

b. Obertura i extinció

  • L'obertura del Pla d'Estalvi a Llarg Termini es produirà en el moment en què se satisfaci la primera prima a l'Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini (SIALP), o es realitzi la primera aportació al Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini (CIALP), segons que correspongui.

  • L'extinció, en el moment en què el contribuent efectuï qualsevol disposició o incompliu el límit màxim d'aportacions anuals.

    A aquests efectes, en el cas d'Assegurances Individuals d'Estalvi a Llarg Termini, no es considera que s'efectuen disposicions quan arribat el seu venciment, l'entitat asseguradora destini, per ordre del contribuent, l'import íntegre de la prestació a una nova Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini contractat pel contribuent amb la mateixa entitat.

    En aquests casos, l'aportació de la prestació a la nova assegurança no computarà a l'efecte del límit de 5.000 euros assenyalat en apartat següent, i per al còmput del termini de 5 anys previst en l'article 7.ñ) de la Llei de l'IRPF per a l'aplicació de l'exempció dels rendiments positius de capital mobiliari es prendrà com a referència la primera prima satisfeta a la primera assegurança pel qual es va instrumentar les aportacions al Pla.

c. Aportació màxima

Les aportacions al Pla d'Estalvi a Llarg Termini no poden ser superiors a 5.000 euros anuals en cap dels exercicis de vigència del Pla.

Si se supera aquesta quantitat en qualsevol dels exercicis es perd el dret a l'exempció.

d. Forma de percepció

La disposició pel contribuent del capital resultant del Pla únicament podrà produir-se en forma de capital, per l'import total del mateix, no essent possible que el contribuent realitzi disposicions parcials.

e. Capital assegurat

L'entitat asseguradora o, si escau, l'entitat de crèdit, haurà de garantir al contribuent la percepció al venciment de l'assegurança individual de vida o al venciment de cada dipòsit o contracte financer de, com a mínim, un capital equivalent al 85 per 100 de la suma de les primes satisfetes o de les aportacions efectuades al dipòsit o al contracte financer.

No obstant això, si l'esmentada garantia fora inferior al 100 per 100, el producte financer contractat haurà de tenir un venciment de com a mínim un any.