Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Instrumentació

Els Plans d'Estalvi a Llarg Termini poden ser instrumentats de dues formes:

 a. Assegurances Individuals de Vida

L'Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini (SIALP) es configura com una assegurança individual de vida diferent dels previstos en l'article 51 d'aquesta Llei (sistemes de previsió social: plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència), que no cobreixi contingències diferents de supervivència o defunció, en què el propi contribuent sigui el contractant, assegurat i beneficiari excepte en el cas de defunció.

En el condicionat del contracte es farà constar de manera expressa i destacada que es tracta d'una Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini i les seves sigles (SIALP) queden reservades als contractes celebrats a partir de l'1 de gener de 2015 que compleixin els requisits previstos en aquesta Llei.

Els Plans d'Estalvi a Llarg Termini es poden instrumentar a través d'un o successives Assegurances Individuals de Vida a Llarg Termini.

b. Dipòsits i contractes financers

Els Plans d'Estalvi a Llarg Termini també es poden instrumentar a través de dipòsits i contractes financers integrats en el denominat Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini .

El Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini (CIALP) es configura com un contracte de dipòsit de diners celebrat pel contribuent amb una entitat de crèdit, amb càrrec a la qual es podran constituir un o diversos dipòsits de diners, així com contractes financers dels definits en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article segon de l'Ordre EHA/3537/2005, de 10 de novembre, per la qual es desenvolupa l'article 27.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, en condicions de les quals es prevegi que tant l'aportació com la liquidació al venciment s'efectuarà en qualsevol cas exclusivament en diners.

Tingui-se en compte que la referència a l'article 27.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, ha d'entendre's feta  actualment a l'article 33.2 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors (BOE de 24 d'octubre).

Els contractes financers definits en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article segon de l'Ordre EHA/3537/2005, de 10 de novembre, són contractes no negociats en mercats secundaris oficials pels quals una entitat de crèdit rep diners o valors, o ambdues coses, de la seva clientela assumint una obligació de reemborsament consistent bé en l'entrega de determinats valors cotitzats, bé en el pagament d'una suma de diners, o ambdues coses, en funció de l'evolució de la cotització d'un o diversos valors, o de l'evolució d'un índex borsari, sense compromís de reemborsament íntegre del principal rebut.

Aquests dipòsits i contractes financers hauran de contractar-se pel contribuent amb la mateixa entitat de crèdit en la que s'hagi obert el Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini. Els rendiments s'integraran obligatòriament en el Compte Individual i no es computaran a l'efecte del límit de 5.000 euros al que ens referim dins l'apartat de característiques i requisits dels Plans d'Estalvi a Llarg Termini.

El Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini haurà d'estar identificada singularment i separada d'unes altres formes d'imposició. Així mateix, els dipòsits i contractes financers integrats en el Compte hauran de contenir en la seva identificació la referència a aquesta última.

En el condicionat del contracte es farà constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini i les seves sigles (CIALP) queden reservades als contractes celebrats a partir de l'1 de gener de 2015 que compleixin els requisits previstos en aquesta Llei i integraran dipòsits i contractes financers contractats a partir d'aquesta data.